Internasjonal politisk økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

  • Innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked
  • Handelsteori og liberal markedstenkning
  • Utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet

Studiets oppbygging

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked. Hvordan har global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan bidrar internasjonal handel til omfordeling og hvem gavner den? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen?

I emnet gis en innføring i handelsteori og liberal markedstenkning. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.

Karrieremuligheter

Emnet gir et godt grunnlag for videre samfunnsvitenskapelige studier på bachelor- og master-nivå. I en stadig mer integrert og omskiftelig verden er innsikt i og forståelse av europeiske og globale økonomiske og politiske forhold også nyttig for allmenn samfunnsforståelse. I økende grad krever yrker på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innsikt i hvordan samfunnet fungerer innen overnasjonale rammeverk og avtaler, markeder, makt og interesser. Enten du jobber i privat eller offentlig sektor gir det innsikt i handlingsrom og økte muligheter for å foreta gode administrative, politiske og næringsstrategiske beslutninger.

Tilbys ved:

  • Lillehammer