Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Psykiske lidelser er en stor folkehelseutfordring i Norge. Dette enkeltemne gir deg kompetanse innen folkehelsearbeid rettet mot eldre. 

Om kurset

Psykiske lidelser og sykdommer knyttet til demens utgjør en stor folkehelseutfordring i Norge. Med den kommende økningen i antall eldre, er kompetanse innen folkehelsearbeid av stor betydning.

Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning, og retter oppmerksomheten mot eldre menneskers spesielle situasjon og hjelperens ansvar og funksjon opp mot denne aldersgruppen.

I nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld.st. nr 16, 2011 – 2015) pekes det på fremtidens omsorgsutfordringer. Økningen i andelen eldre over 80 år vil gi økt antall eldre mennesker med kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne benytte avansert behandling når sykdom rammer.

Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Studiet gjennomføres med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er bachelor i helsefag samt to års relevant erfaring etter fullført grunnutdanning

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.