Helsesøsterutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

  • Du er sykepleier, og ønsker å jobbe med barn og unge
  • Du ønsker å jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende
  • Du liker å drive veiledning og rådgivning

Studiets oppbygging

Helsesøstre står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. Som helsesøster vil du være med å styrke det som bidrar til bedre helse og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Helsesøstre har et spesielt ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidra til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Undervisningen er samlingsbasert og består av fire emner. I tillegg til samlingene på Campus vil det være praksis ute i arbeidsfeltet. I praksisukene vil det være full arbeidsuke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

Karrieremuligheter

Med denne videreutdanningen blir du helsesøster, og du er sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som helsesøster møter du barn, unge og deres familier, og har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak rettet mot individ, grupper og samfunnet.

 Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktningehelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern. 

Tilbys ved:

  • Elverum

Lignende utdanninger