Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Ønsker du å utgjøre en positiv forskjell for barn og unge? Emnet retter oppmerksomheten mot forebygging på individ og institusjonsnivå, og tar opp tema som marginalisering og sosiale problemer.

Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet.

På overordnet nivå rettes oppmerksomheten mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap” og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv.

På mikronivå ser studiet mer mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering.

Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas det også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak