Årsstudium i sosialpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet gir deg som student kunnskap og metoder for å
analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i
utdanningsløpet. Med bakgrunn i dette vil du kunne avdekke
mulige årsaker til blant annet "drop-out" og utenforskap.

Årsstudium i sosialpedagogikk tar for seg begreper som
identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial
ekskludering. Studiet har også et forebyggende fokus på
atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike
sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative
læringsarenaer. Gjennom studiet vil du som student tilegne
deg en sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming
for selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i
pedagogiske institusjoner.

Studiet er samlingsbasert, med samlinger som veksler mellom
Lillehammer og Elverum.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i
studieplan, emnebeskrivelser og  samlingsdatoer.

Karrieremuligheter

Studiet tar sikte på å gi en fordypning i og forståelse
for lærernes sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og
virkefelt, og er i første rekke rettet mot lærere i
grunnskolen og videregående skole. Dette er ikke til hinder
for at studenter med en annen yrkesbakgrunn enn læreryrket
kan søke opptak på kurset.

Studiet kan inngå som et valgemne i en fri
bachelorgrad.  

 

 

Utveksling

Det er ikke mulig å reise på utveksling på dette studiet.
Dersom du bygger studiet inn som en del av en bachelorgrad
har du mulighet for utveksling i andre studieår (avhengig av
hvilken bachelorgrad du tar.)

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.8 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209676

Lignende utdanninger