Årsstudium i sosialpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial
kompetanse og sosial ekskludering.  Gjennom studiet vil
studenten tilegne seg kunnskaper og metoder for å analysere
inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet, og
gjennom disse kunne avdekke mulige årsaker til blant annet
"drop-out" og utenforskap. Studiet har også et forebyggende
fokus på atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike
sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative
læringsarenaer. Gjennom studiet vil studenten tilegne seg en
sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming for
selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i
pedagogiske institusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i
studieplan og emnebeskrivelser.

Karrieremuligheter

Studiet er i første rekke rettet mot lærere i
grunnskolen og videregående skole, i det studiet tar
sikte på å gi en fordypning i og forståelse for lærernes
sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og virkefelt. Dette
er ikke til hinder for at studenter med en annen
yrkesbakgrunn enn læreryrket kan søke opptak på kurset.

Studiet kan inngå som et valgemne i en fri bachelorgrad.
Studiet kan også tas som videreutdanning av lærere i grunn-
og videregående skole. 

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året
i Bachelor i folkehelsearbeid
gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. Dette kan du lese mer om
her. 

Utveksling

Det er ikke muligheter for utveksling i dette studiet. Dersom
man bygger studiet inn som en del av en bachelorgrad har man
mulighet til utveksling i andre studieår (avhengig av
hvilken bachelorgrad man går på).

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.8 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209676

Lignende utdanninger