Bachelor i rettsvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av
rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere
praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert
juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og
argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal
løses. Vi underviser også i internasjonal rett,
menneskerettigheter og norske og internasjonale
institusjoner.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer til opptak til det
toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet i Bergen, hvor studenter fra Høgskolen i Innlandet
kan konkurrere om plasser på en kvote som settes av for
kandidater fra Bachelor i rettsvitenskap fra Høgskolen i
Innlandet. Du vil også kunne søke deg inn på
masterutdanningen i Oslo, samt på ordinært opptak til
masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Da må du i
tilfelle søke samordna opptak på femårig Master i
rettsvitenskap og deretter søke fritak fra de emnene du
har tatt ved Høgskolen i Innlandet.

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha
nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til
å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å
finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å
løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i
tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også
kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til
å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha
nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til
å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å
reflektere over jussens samfunnsmessige betydning.

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne
løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig
forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten
helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat
næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og
industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for
advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får
grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut
tilfredsstillende for det meste av den
juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor
rettsapparatet.

Våre studenter har blitt rekruttert
til bl.a. stillinger hos fylkesmannen,
ligningskontor, NAV, i helseforetak,  stillinger i
kommunal forvaltning og administrative stillinger på
høgskolen.

Karrieremuligheter

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har
et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der
juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag.
Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt
av  Det juridiske fakultet ved
UiB
.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære
masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak.
De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet
ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved
INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av
masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i
det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i
rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen
betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN
er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet
UiB 
og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public
administration 
ved Høgskolen i Innlandet -
Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til
masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og
utland.

Jobbmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne
løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig
forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten
helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat
næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og
industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for
advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får
grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut
tilfredsstillende for det meste av den
juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor
rettsapparatet.

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i
bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Lignende utdanninger