Nøkkelinformasjon

Studiested

Haugesund

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

I løpet av dei siste 10-15 åra har pleie- og behandling av sår vakse fram som eit eige fag. Det vitskaplege grunnlaget for faget har og hatt ei rivande utvikling i denne perioden. Det trengst personell med spesialkompetanse innan sårhandsaming på alle nivå av helsetenesta.

Det er ei for det meste nettbasert deltidsutdanning over to semester. Utdanninga består av to emne á 15 studiepoeng , som begge vert avslutta med eksamen.

Fyrste semester:

  • Generelle prinsipp for behandling av ikkje-helande sår
  • Sårbehandlinga sitt fysiologiske og patofysiologiske grunnlag
  • Sår som ikkje gror, generelle behandlingsprinsipp

Andre semester:

  • Behandling av sår forårsaka av systemiske sjukdommar
  • Sår forårsaka av sjukdom i venøs, arteriell og lymfatisk sirkulasjon
  • Sår forårsaka av trykk, nevropati og immunologisk/inflammatorisk sjukdom

Kvart emne er delt inn i to tema, og kvart tema startar med ei samling på fire dagar. Her vil fleire av dei leiande ekspertane i landet førelese om utvalde emne relatert til dei aktuelle temaa.

Mellom modulane vil kommunikasjon, rettleiing og innlevering gå føre seg ved hjelp av internettbaserte hjelpemiddel.

Undervisningsopplegg

Arbeidskrav:

Ei skriftleg oppgåve i kvart emne.

Deltaking i diskusjonsgrupper på Canvas

75% oppmøte på førelesingane.

Eksamen:

Avsluttande oppgåve i kvart emne.

Organisering:

Samlingsbasert og nettbasert.

2 x 4 dagar i haustsemesteret.

2 x 4 dagar i vårsemesteret.

Alle samlingar i Haugesund

Alle samlingane er frå og med mandag til og med torsdag.

Opptaksinformasjon

15. april 2021

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår