Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Forkurs

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Det er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som har generell studiekompetanse, fullført og bestått 2-årig teknisk fagskule, eller realkompetanse, men som manglar realfagleg fordjuping.

Faga i kurset er fysikk og matematikk på nivå med vidaregåande skule, og samsvarer i hovudsak med Fysikk 1, kjemipensum på nivå tilsvarande Naturfag Vg 1, Matematikk R1 og R2 . Undervisninga er i stor grad vinkla inn mot studentane si vidare ingeniørutdanning.

Undervisninga for det halvårige realfagskurset på heiltid går føre seg på campus Kronstad, Bergen.

Realfagkurset følger "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs" utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Undervisningsmåter

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid med timeplanfesta tid for undervisning og rettleiing på 22 timar i veka.

Arbeidsmengden tilsvarer 50 prosent av fulltidsstudium

Opptaksinformasjon

15. november 2021 for oppstart vår 2022

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Alle utdanninger innen