Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønskjer du å styrke og vidareutvikle den faglege og personlege kompetansen din i arbeid med menneske med psykiske lidingar og psykososiale vanskar? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg. Utdanninga er tverrfagleg, og er på masternivå.

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Vi har eit særleg fokus på meistring og helsefremming med utgangspunkt i samarbeid med brukarar og personar i nettverket.

Du lærar om:

  • fagleg grunnlag for psykisk helsearbeid og rusproblematikk
  • organisering av tenesta på individ- og systemnivå
  • kommunikasjon, samarbeid, konflikthandtering og konfliktløysing
  • krevjande livserfaringar og psykiske lidingar i eit livsløpsperspektiv
  • vitskapsteori, metode og etikk

Er du tilsett i ein kommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Fylkesmannen om kompetanse- og innovasjonstilskot.  

Undervisningsopplegg

Du skal delta i grupperettleiing, og gjennomføre ein praksisperiode på 270 timar. Vi nyttar praksisplassar innan psykisk helsevern i spesialisthelsetenesta, psykisk helsearbeid i den kommunale helse- og sosialtenesta, familiekontor og poliklinikkar, der samhandlingskompetanse på tvers av etatar og forvaltningsnivå blir vektlagd.

Gjennom rettleiing i praksis skal du ha fagleg delansvar for den planlagde terapeutiske kontakten med pasient/brukar og familie.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Vidare studium

Du kan bygge på vidareutdanninga med master i psykisk helse- og rusarbeid på campus Bergen. Du søkjer opptak og innpass på mastergradstudiet. Du vil då få godskrive første del (60 studiepoeng) av mastergradstudiet.

Studiet kan også etter søknad gå inn som valfritt emne og gi avkorting av andre relevante masterstudium.

 

 

Karrierevegar

Du kan jobbe blant anna som:
  • Psykisk helsearbeidar i psykisk helseteneste i kommunar, NAV og barnevern
  • Ved ulike avdelingar i spesialisthelsetenesta, poliklinikk, lærings- og meistringssenter

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Førde