Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid gir deg auka kunnskap, toleranse og forståing for problem som menneske med rusproblem og psykiske lidingar har.

Studiet vektlegg god fagleg samhandling med brukarar og pårørande. Du får trening i å tenke og arbeide tverrfagleg, og bli inspirert til å bruke nye arbeidsmetodar. Viktige tema er rus, vald, immigrasjon, fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid og å leve med alvorleg psykisk diagnose.

Du blir del av eit engasjerande og tverrfagleg forskingsmiljø på høgt nivå. Du får nær kontakt med yrkesutøvinga gjennom praksis i løpet av studiet, og ved at ressurspersonar frå praksisfeltet blir brukt som timelærarar. I tillegg får du moglegheit til å bli involvert i pågåande forsking.

Studiet passer for deg som er helse- og sosialarbeidarar og ønsker å heve kompetansen for å arbeide med menneske som har psykiske lidingar og rusproblem, og som også vil kvalifisere seg innan forskings- og utviklingsprosjekt.

Om du er tilsett i ein kommune, kan arbeidsgjevaren din søke Fylkesmannen om tilskot til dekking av lønnsutgifter i samband med denne utdanninga.

I undervisninga møte du varierte læringsformer, både praktisk og akademisk trening, forelesningar, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlege arbeide, ferdigheitstrening, praksisstudium og prosessorienterte rettleiingsgrupper. 

Utdanninga er treårig, med 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium, og dei siste 60 studiepoenga fordelt på dei to siste åra som deltidsstudium. Undervisninga skjer på vekesamlingar på høgskulen dei to siste åra. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane.

Masteroppgåva er eit sjølvstendig arbeid knytt til eit sjølvvalt tema, eller pågåande forsking. I oppgåva fordjupar du deg i psykiske lidingar og/eller rusproblematikk.

Praksis

Praksis skjer i andre semester og varer i ni veker.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har avtalar om utveksling med Tanzania, Kings College i London og Charles University i Praha, Tsjekkia.

Opptakskrav

3-årig helse- eller sosialfagleg profesjonsutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng). Eitt års relevant heiltids yrkespraksis etter fullført utdanning.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Når du har gjennomført masterutdanninga, er du kvalifisert til å arbeide med menneske som slit med psykiske lidingar og rusproblematikk. Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialteneste, spesialisthelsetenesta eller private bedrifter.

Du kan også ta en doktorgrad hos oss, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.