Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Dette er ei forskarutdanning som kvalifiserer for vitskapleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfalder seg innanfor utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorar.

Studiet har som premiss at danning ter seg ulikt i ulike utdanningskontekstar. Studiet tar difor ikkje utgangspunkt i ein bestemt definisjon av danningsomgrepet, men opererer med ei vid tenking om danning. Studiet utfordrar til nye måtar å studere danning på som praksisrelaterte prosessar, for eksempel spenning mellom danning, institusjonelle mekanismar og sjølv-danning, reproduksjon og endring.

Studiet er tverrfagleg og samlar forskningstradisjonar, forståing av og refleksjon over didaktiske praksisar frå ulike fagfelt. Ein studerer danning som noko som blir til og forstått gjennom ulike typar didaktiske praksisar, og som utfordrar den ofte framsatte motsetninga mellom teori og praksis. Felles for fagområda er danningsomgrepet som gir rom for både det som formar og det som blir forma. Studiet skal på bakgrunn av dette utforske, prøve ut og vidareutvikle vitskaplege metodar og forskingsmodellar og soleis styrke forskingsbasert profesjonsutøving.

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knyter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studium av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet. Studiet samlar ulike fagtradisjonar si forståing av og refleksjon over epistemologi, estetikk og etikk i barn og unges leik, læring og utforsking.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp av to hovuddelar: Opplæringsdelen på 30 studiepoeng og forskingsdelen på 150 studiepoeng .

Opplæringsdel: Opplæringsdelen av forskarutdanninga består av tre obligatoriske emne og minimum eitt valfritt emne og skal til saman utgjere 30 studiepoeng . Dei obligatoriske emna er PHD901 Danning og didaktiske praksisar, PHD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid og PHD903 Forskingsmetodologi og -design.

Forskingsdel: Arbeidet med avhandlinga utgjer den sentrale delen av studiet. Avhandlinga skal vere eit sjølvstendig vitskapleg arbeid som oppfyller internasjonale standardar med omsyn til etiske krav, fagleg nivå og metode innan fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny fagleg kunnskap og vere på eit nivå som tilseier at den vil kunne publiserast som ein del av faget sin vitskaplege litteratur.

Opptaksinformasjon

- Opptak skjer fortløpande heile året. Programutvalet ved studiet gjer ei samla vurdering av søknaden.

Utveksling

Du kan gjennomføre eit utanlandsopphald i opplærings- eller forskingsdelen. Forskingsdelen består av 150 studiepoeng , og utanlandsopphald i løpet av denne perioden avtalast med rettleiar. Om du ønskjer å studere i utlandet i opplæringsdelen (30 studiepoeng ) må du kontakte administrativ kontakt for ph.d.- studiet for å få godkjenning av emne.

Desse kriteria gjeld for utanlandsopphald i løpet av opplæringsdelen:

  • Minimum 15 studiepoeng må framførast ved HVL.
  • Emnet PHD901 Danning og didaktiske praksisar på 10 studiepoeng må framførast ved HVL.
  • Emnet PHD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid på 10 studiepoeng er obligatorisk, men om du finn tilsvarande emne ved ein utanlandsk institusjon kan du søke om å få dette godkjent.
  • Emnet PHD903 Forskingsmetodologi og -design på 5 studiepoeng er obligatorisk, men om du finn tilsvarande emne ved ein utanlandsk institusjon kan du søke om å få dette godkjent.
  • 5 studiepoeng er valfritt og kan takast ved ein utanlandsk institusjon. Emnet må vere på ph.d.-nivå og fagleg relevant.

Kvalifikasjon/tittel

philosophiae doctor (ph.d.)