Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid gir deg auka kunnskap, toleranse og forståing for problem som menneske med rusproblem og psykiske lidingar har.

Studiet vektlegg god fagleg samhandling med brukarar og pårørande. Du får trening i å tenke og arbeide tverrfagleg, og bli inspirert til å bruke nye arbeidsmetodar. Viktige tema er rus, vald, immigrasjon, fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid og å leve med alvorleg psykisk diagnose.

Du blir del av eit engasjerande og tverrfagleg forskingsmiljø på høgt nivå. Du får nær kontakt med yrkesutøvinga gjennom praksis i løpet av studiet, og ved at ressurspersonar frå praksisfeltet blir brukt som timelærarar. I tillegg får du moglegheit til å bli involvert i pågåande forsking.

Studiet passer for deg som er helse- og sosialarbeidarar og ønsker å heve kompetansen for å arbeide med menneske som har psykiske lidingar og rusproblem, og som også vil kvalifisere seg innan forskings- og utviklingsprosjekt.

Om du er tilsett i ein kommune, kan arbeidsgjevaren din søke Fylkesmannen om tilskot til dekking av lønnsutgifter i samband med denne utdanninga.

I undervisninga møte du varierte læringsformer, både praktisk og akademisk trening, forelesningar, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlege arbeide, ferdigheitstrening, praksisstudium og prosessorienterte rettleiingsgrupper. 

Utdanninga er treårig, med 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium, og dei siste 60 studiepoenga fordelt på dei to siste åra som deltidsstudium. Undervisninga skjer på vekesamlingar på høgskulen dei to siste åra. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane.

Masteroppgåva er eit sjølvstendig arbeid knytt til eit sjølvvalt tema, eller pågåande forsking. I oppgåva fordjupar du deg i psykiske lidingar og/eller rusproblematikk.

Undervisningsopplegg

I undervisninga møte du varierte læringsformer, både praktisk og akademisk trening, forelesningar, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlege arbeide, ferdigheitstrening, praksisstudium og prosessorienterte rettleiingsgrupper. 

Utdanninga er treårig, med 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium, og dei siste 60 studiepoenga fordelt på dei to siste åra som deltidsstudium. Undervisninga skjer på vekesamlingar på høgskulen dei to siste åra. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane.

Masteroppgåva er eit sjølvstendig arbeid knytt til eit sjølvvalt tema, eller pågåande forsking. I oppgåva fordjupar du deg i psykiske lidingar og/eller rusproblematikk.

Opptaksinformasjon

1. mars. Ny frist: 1. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om menneskets risiko for utvikling av psykiske- og rusrelaterte og fysiske helseproblem sett i sammenheng med kultur, livsløp, krevende livserfaringer og materielle forhold (K1)
 • har avansert kunnskap om ulike faglige og internasjonale perspektiver og forståelse av psykisk lidelse og rusproblematikk og inngående kunnskap om integrert behandling, tverrfaglig samhandling og koordinering av hjelpetilbud
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykisk helse- og rusproblem og sammenhenger mellom psykisk og fysisk helse/uhelse og kunne forholde seg analytisk til hvordan ulike perspektiv får konsekvenser for behandling og organisering av tjenestetilbudet
 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsprosesser og «best practice» i helse og rusarbeid
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsprosesser generelt og relatert til feltet psykisk helse- og rusarbeid spesielt

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan dokumentere og formidle behov for psykiske og fysiske helsetjenester til/ fra mennesker med psykisk helse-og rusproblem
 • kan gi profesjonell hjelp til mennesker med ulike grader av psykiske og rusrelaterte helseproblemer og deres pårørende, det profesjonelle og private nettverk og hjelpeapparat med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og behov basert på brukermedvirkning og likeverdighet
 • kan stimulere og bidra til å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, anerkjenne og gjøre bruk av andre faggruppers kompetanse i et forpliktende samarbeid
 • har utviklet sin personlige kompetanse, kreativitet og mot
 • kan innhente relevant kunnskap om psykisk helse- og rusarbeid, og kritisk vurdere kildene
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt i tråd med grunnleggende etiske og metodologiske prinsipper for å finne svar på aktuelle problemstillinger i praksis

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan formidle aktuell forskning, kritisk vurdere kildene og bidra til gjennomføring av og anvendelse av forskning i praktisk virke
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonelle kompetanse og utvikling og anvende eget fags særegne bidrag i psykisk helse- og rusarbeid
 • kan kritisk vurdere brukeres/pasienters og helse- og sosialarbeideres rettigheter og plikter og kunne analysere etiske dilemma knyttet til yrkesutøvelsen
 • kan identifisere, politiske føringer og rammeverk for fagområdet og kan analysere og formidle hvordan disse påvirker praksis i fagfeltet
 • kan analysere og kritisk vurdere hvordan forståelse av psykiske og rusrelaterte helseproblem er relatert til fysisk helse og kulturelle og samfunnsmessige forhold

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har avtalar om utveksling med Tanzania, Kings College i London og Charles University i Praha, Tsjekkia.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse- og rusarbeid