Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å bidra til kvalitetsforbetring i helse- og sosialtenestene? Med master i kunnskapsbasert praksis lærer du å anvende forsking for fremme fagutvikling.

I dette studiet lærer du å identifisere relevante spørsmål og å søke ny kunnskap innan ditt fagområde. Slik kan du bidra til endringsprosessar i praksis og vidareutvikling av fagfeltet ditt. Du lærer også å evaluere gjeldande praksis.

Masterstudiet består av tre studieretningar, som gjer at du kan ta ein mastergrad innan ditt eige fagområde:

 • Helsefag
 • Ergoterapi
 • Radiografi

Gjennom fellesemne lærar du å søke etter og kritisk vurdere forsking. I tillegg lærer du å ta i bruk forskingsbasert kunnskap, og å kartlegge og endre praksis. I dei fagspesifikke emna får du fagleg fordjuping innan ditt felt.

Undervisninga er i hovudsak nettbasert. Den består av forelesningar seminarer og webinarer, gruppearbeid, rettleiing på skriftleg arbeid og framlegg, og sjølvstudium. Studieretninga for radiografi har også laboratorieøvingar og simulering.

Læringsplattformen Canvas blir brukt for kommunikasjon mellom lærare og studentar.

Opptaksinformasjon

1. mars

Læringsutbytte

En kandidat med fullført mastergrad i kunnskapsbasert praksis skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskaper Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innenfor fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP) og metodene knyttet til KBP
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap på en kritisk og analytisk måte innenfor eget fagområde
 • kan kritisk vurdere og analysere faglige og vitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter Kandidaten...

 • kan integrere kunnskap fra forskning, erfaring og ønsker og behov hos brukere
 • kan gjennomføre omfattende kunnskapssøk relatert til spesifikke forskningsspørsmål og kritisk vurdere forskning 
 • kan bruke relevante metoder innen KBP på en selvstendig måte
 • kan bidra til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner ved å fremme KBP
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt ved å bygge på eksisterende forskning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse Kandidaten…

 • kan anvende refleksjon og kritisk vurdering som redskap for selvstyrt livslang læring
 • kan identifisere kunnskapshull i forskningslitteraturen
 • kan arbeide KBP og implementere best tilgjengelige kunnskap i praksis
 • kan undervise og formidle kompetanse i KBP i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrifter
 • kan kommunisere om fagspesifikke problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmenheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjon

Videre studier

Fullført mastergrad kvalifiserer deg for opptak på ph.d.-studiar.

Karrieremuligheter

 • Du blir kvalifisert for arbeid med leiing, utviklingsarbeid, undervisning og formidling i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrift.
 • Du tileignar deg allsidige kunnskapar innan forskingsmetode, forsking og vitskapleg tenking.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald ved Syddansk Universitet i Danmark på 3-5 månadar.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunnskapsbasert praksis

Alle utdanninger innen