Master i klinisk sjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i klinisk sjukepleie har klinisk fagleiing som felles, overordna perspektiv. Det inneber at utdanninga har som mål å utdanne sjukepleiarar som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjere sjølvstendige, forskningsbaserte vurderingar og avgjerder i komplekse situasjonar.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Om studiet

Sjukepleiarar er nøkkelpersonar innan helsetenesta, og helsetenesta har eit økt behov for sjukepleiarar med spesialkompetanse innan klinisk arbeid, som i tillegg kan initiere og delta aktivt i fagleg utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseleiing.

Målgruppe

Målgruppa for studiet er sjukepleiarar som vil ta mastergrad innan ein av de følgjande spesialitetane:

 • Helsesøster (opptak høst 2017)
 • Barnesjukepleie (opptak høsten 2017
 • Intensivsjukepleie (opptak høst 2017)
 • Operasjonsjukepleie (opptak høst 2017)
 • Anestesisjukepleie (opptak høst 2018)
 • Kardiologisk sjukepleie (ikke fastsatt tidspunkt)
 • Diabetessjukepleie (ikke fastsatt tidspunkt)

Sjukepleiarar som ønsker eit kortare studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som helsesøster (i samsvar med rammeplanen, etter 60 SP) eller spesialisering som diabetessjukepleiar eller kardiologisk sjukepleiar etter 60 studiepoeng. Kvalifikasjon som anestesi-/barne-/intensiv-/operasjonssjukepleiar oppnår du etter 90 studiepoeng (i samsvar med rammeplanen).

Studiested og praksis
Master i klinisk sykepleie tilbys med spesialitet intensiv- eller operasjonssykepleie i Bergen, Førde, og Haugesund høsten 2017. Ved opptak velger søkere spesialitet og så region. Studiet og praksis gjennomføres i den region søker er tatt opp. Det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregion.

Undervisningsopplegg

Gjennom studentaktive læringsformer forventar vi at du tar medansvar både for di eiga og medstudentane si faglege utvikling og læring.

Arbeidsformene vekslar mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløysing relatert til praksisnære problemstillingar. Kritisk refleksjon over samanhengar mellom teoretiske perspektiv og fagutøving blir vektlagt. Noe undervsining vil bli strømmet og det vil bli lagt opp til dialog og sammarbeid med studenter på andre campus.

Formidling av kunnskap gjennom skriving, samt muntlege fremlegg med opposisjon er vektlagt. Du vil lære å søkje og bruke best tilgjengelege kunnskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleiar. I tillegg krevs det minst 1 års sjukepleiefageg praksis for spesialitetane helsesøster, diabetessjukepleiar eller kardiologisk sjukepleie. For spesialitetane anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssjukepleie krevs det minst 2 års sjukepleiefagleg praksis.

Informasjon om opptak

1. mars 2018

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har spesialisert innsikt og handlingskompetanse til å mestre komplekse situasjoner innen sin spesialitet
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens oppfølgings- og behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer
 • analyserer og vurderer klinisk faglige og vitenskapelig problemstillinger

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • anvender omfattende kunnskapssøk relatert til spesifikke kliniske spørsmål og samler passende og relevant kunnskap fra forskjellige kunnskapskilder
 • gransker kritisk eksisterende teorier, metoder og praksis innenfor fagområdet.
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • arbeider kunnskapsbasert, det vil si planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens/brukerens preferanser og behov
 • anvender sine kunnskaper i "clinical audit" til å vurdere resultater og utvikle forbedrede prosedyrer i helsetjenesten og kvalitetssikre sykepleietjenesten

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflekterer over egen kliniske praksis
 • forklarer etiske begrensninger, utviser kritiske vurderinger og viser veloverveid innsikt i etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet
 • underviser og formidler sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrifter
 • deltar i offentlige debatter om eget fagområde, både nasjonalt og internasjonalt

En kandidat med spesialiteten helsesøster,
skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført 60 sp:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • utøver helsesøstertjeneste ut i fra en forståelse av at det er ulike perspektiv på helse
 • vurderer barn og unges fysiske og psykososiale utvikling i et økologisk perspektiv og iverksetter helsefremmende og forebyggende tiltak
 • vurderer og påvirker ulike faktorer som virker inn på befolkningens helse

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • planlegger, administrerer og utvikler helsesøstertjenesten i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser og lokale forhold
 • utøver helsesøstertjenesten med utgangspunkt i befolkningens behov og i samarbeid med befolkningen
 • deltar aktivt i og påvirker kommunens helseplanlegging, dokumenterer skriftlig og formidler kunnskap om helseforhold til lokale beslutningsmyndigheter og andre etater
 • utvikler og kvalitetssikrer helsesøstertjenester
 • initierer og deltar i et forpliktende tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • reflekterer over og tar standpunkt til sykepleiefaglige verdier og etiske dilemma, er bevisst egne verdier og normer, og arbeider etisk forsvarlig
 • videreutvikler sin personlige og faglige kompetanse som helsesøster
 • bidrar til fagutvikling og forskning innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten

En kandidat med spesialiteten diabetes sykepleie, skal
ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
etter gjennomført 60 studiepoeng
:

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har spesialisert innsikt og handlingskompetanse og kan mestre komplekse situasjoner innen diabetes sykepleie

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • anvender kunnskap om ulike diabetesformer for å kunne sette i verk forebygging, utredning og behandlingstiltak (inkludert livsstilsintervensjoner) som kan fremme helse, mestring og livskvalitet
 • arbeider kunnskapsbasert, det vil si planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset utviklings- eller forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens oppfølgings og behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og tjenestenivåer
 • analyserer faglig kunnskap kritisk og reflektere over egen praksisutøvelse
 • arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • formidler sin spesialiserte kompetanse til samarbeidspartnere i helsetjenesten
 • anvender sin kompetanse på nye områder for å bidra til fagutvikling
 • har kompetanse, slik at yrkesutøveren kan veilede personer med diabetes, deres pårørende og andre yrkesgrupper

En kandidat med spesialiteten kardiologisk sykepleie skal
ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
etter gjennomført 60 studiepoeng
:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har spesialisert innsikt og kunnskaper til å mestre komplekse situasjoner innen kardiologisk sykepleie

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • anvender kunnskap om ulike hjertesykdommer for å kunne sette i verk forebygging, utredning og behandlingstiltak, inkludert livsstilintervensjoner
 • arbeider kunnskapsbasert, det vil si planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens/brukerens preferanser og behov innenfor de rammer den aktuelle arbeidsplass er underlagt
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • finner frem til, kritisk vurderer og anvender forskningsresultater på en reflektert måte

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens oppfølgings- og behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer
 • gjør selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet
 • har pedagogisk kompetanse, slik at yrkesutøveren kan veilede personer med hjertesykdom, deres pårørende og andre yrkesgrupper
 • formidler spesialisert kompetanse til samarbeidspartnere i helsetjenesten
 • kritisk vurderer faglig kunnskap og reflekterer over egen praksisutøvelse

En kandidat med spesialiteten anestesisykepleie, skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført 90 studiepoeng:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om anestesisykepleie som fag og anestesisykepleiers funksjon og ansvar i helsevesenet og samfunn
 • har avansert kunnskap om fysiologi, patofysiologi og medisinsk behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom eller skade
 • har avansert kunnskap om anestesisykepleierens oppgaver pre-hospitalt, ved katastrofeberedskap og i forhold til akuttfunksjon i sykehus
 • har avanserte kunnskaper som sikrer at elektromedisinsk utstyr som anvendes i behandling og overvåkning, brukes på en forsvarlig måte
 • har avanserte kunnskaper om anestesimetoder og anestesisykepleiers funksjonsområder, pre, per og postoperativt
 • har avanserte kunnskaper om etiske-, juridiske-, og administrative forhold av spesiell relevans for utøvelsen av anestesisykepleie
 • har avanserte kunnskaper om vitenskapsteori, og metoder for forskning og kunnskapsutvikling i anestesisykepleie

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • utøver anestesisykepleie til pasienter pre-, per- og postoperativt, og til pasienter som har vært utsatt for skader/ulykker og/eller som har svikt i livsviktige funksjoner
 • observerer, monitorerer og klinisk vurderer pasientens tilstand ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi
 • innleder, vedlikeholder og avslutter generell anestesi og overvåker pasienter som får regional anestesi
 • prioriterer og handler raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes
 • anvender hygieniske prinsipper, forebygger infeksjoner og bidrar til pasientens sikkerhet
 • mestrer bruk og kontroll av avansert elektromedisinsk utstyr og har kunnskap om risikomomenter knyttet til bruk av slikt utstyr
 • gir situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere i akuttavdelinger
 • samarbeider i tverrfaglige team ved pleie og behandling av akutte og kroniske smertetilstander
 • utøver anestesisykepleie basert på best tilgjengelige kunnskap til pasienter med aktuell eller potensiell svikt i livsviktige funksjoner

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • har handlingskompetanse i anestesisykepleie
 • anvender forskning/ kunnskapsbaserte oppslagsverk i utøvelse av anestesisykepleie
 • bidrar selvstendig til fagets forskning og utvikling innen anestesisykepleien
 • analyserer og forholder seg kritisk til teorier om pasientens opplevelse av anestesi, kirurgisk behandling og undersøkelser
 • dokumenterer selvstendig, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid i en akuttavdeling
 • analyserer og kommuniserer faglige problemstillinger og bidrar til nytenkning og innovasjon i anestesisykepleien
 • utøver anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig

En kandidat med spesialiteten intensivsykepleie, skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført 90 studiepoeng:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om intensivsykepleiens rolle, funksjon og ansvar i helsetjenesten og samfunn
 • har avansert kunnskap om fysiologi, patofysiologi og medisinsk behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom eller skade
 • har avanserte kunnskaper om hvordan observere, identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov for intensivsykepleie ved svikt eller trussel om svikt i vitale funksjoner
 • har avanserte kunnskaper om etiske-, juridiske-, og administrative forhold av spesiell relevans for utøvelsen av intensivsykepleie
 • har avanserte kunnskaper om vitenskapsteoretiske og teoretiske grunnlag og metoder for forskning og kunnskapsutvikling i intensivsykepleie

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • prioriterer og handler raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes
 • mestrer bruk og kontroll av avansert medisinsk utstyr og har kunnskap om risikomomenter knyttet til bruk av slikt utstyr
 • anvender hygieniske prinsipper, forebygger infeksjoner og sørger for pasientsikkerhet i akutt- og intensivavdelinger
 • gir situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere i akuttavdelingen
 • utøver intensivsykepleie basert på best tilgjengelige kunnskap til pasienter med aktuell eller potensiell svikt i livsviktige funksjoner

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • utøver intensivsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • samhandler og gir persontilpasset omsorg til pasienter og pårørende i ulike aldersgrupper, livssituasjoner og fra ulike kulturer ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • utøver intensivsykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • tar ansvar for pasienten og ivaretar pårørende når pasienten er døende, og sikrer en verdig død i en intensivavdeling
 • har gode ferdigheter i samhandling og teamarbeid tilpasset behovet i en akutt-, eller intensivavdeling
 • dokumenterer selvstendig, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid i en akuttavdeling
 • analyserer og kommuniserer faglige problemstillinger og bidrar til nytenkning og innovasjon i intensivsykepleien
 • bidrar selvstendig til fagets forskning og utvikling innen intensivsykepleien

En kandidat med spesialiteten operasjonssykepleie, skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført 90 studiepoeng:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleiers fag, rolle og funksjon
 • har avansert kunnskap om hvordan observere, identifisere og vurdere pasientens generelle og spesiell behov for sykepleie
 • har avanserte kunnskaper om mikrobiologi og hygiene knyttet til kirurgisk virksomhet
 • har spesialiserte kunnskaper om kirurgiske teknikker
 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og kirurgisk behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom eller skade.
 • har avanserte kunnskaper om etiske-, juridiske-, og administrative forhold av spesiell relevans for utøvelsen av operasjonssykepleie
 • har avanserte kunnskaper om vitenskapsteoretiske og teoretiske grunnlag og metoder for forskning og kunnskapsutvikling i operasjonssykepleie

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • planlegger og assisterer ved de vanligste kirurgiske inngrepene
 • har handlingskompetanse i øyeblikkelig hjelp situasjoner
 • prioriterer og handler raskt og forsvarlig i akutte situasjoner slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes
 • administrerer og organiserer driften av en operasjonsstue
 • anvender hygieniske prinsipper, forebygger infeksjoner og bidrar til pasientens sikkerhet ved hjelp av sykepleietiltak, forebygge hypotermi og leiringsskader
 • mestrer kontroll og bruk av avansert elektro-medisinsk utstyr, og har kunnskap om risikomomenter knyttet til bruk av slikt utstyr
 • utøver operasjonssykepleie basert på best tilgjengelige kunnskap til pasienter som skal til kirurgisk behandling eller undersøkelse
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid i en akuttavdeling

Generell kompetanse:
Kandidaten¿

 • kommuniserer og analyserer faglige problemstillinger og bidrar til nytenkning og innovasjon i operasjonssykepleie
 • utøver operasjonssykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå kirurgisk behandling
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • mestrer samhandling med pasienter og pårørende i ulike aldersgrupper, livssituasjoner og fra ulike kulturer ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå
 • gir situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere i akuttavdelinger

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtalar knytt til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtalar med institusjonar i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtalar med institusjonar i Etiopia, Canada, Belgia. Sjekk med utdanninga di kvar dei har avtalar.

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Førde
 • Haugesund