Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Jordmorfaget skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner, og å fremme helsa til kvinner og nyfødde barn.

Denne utdanninga gir deg høg klinisk kompetanse, slik at du kan medverke i forskings- og utviklingsarbeid. Du får ei utdanning som utfordrar og utviklar kunnskapen om kvinners reproduktive helse.

Under studiet møter du varierte læringsformer som gruppearbeid, seminar, forelesing, oppgåveskriving og simulering, samt klinikkundervisning i praksisstudiet. Enkelte teoretisk emne er nettbaserte. Masteroppgåva i jordmorfag skal vere eit sjølvstendig arbeid, der du kan samarbeide og fordjupe deg i eit tema saman med ein medstudent.

Undervisningsopplegg

Studiet er fordelt mellom 40 veker teori og 40 veker praksis. Du har praksis på ulike avdelingar innanfor svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorga. Deler av praksisen vil også skje ved poliklinikkar og nyfødd-avdelingar. Våre praksisplassar er fordelte i Helse Vest.

Opptaksinformasjon

1. mars

Læringsutbytte

Etter fullført masterstudium i jordmorfag skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • har spesialisert kunnskap om jordmorfagets ontologiske og epistemologiske grunnlag
 • har spesialisert kunnskap og handlingskompetanse til å mestre normale og komplekse situasjoner innen jordmorfag
 • har avanserte kunnskaper om kvinnens, familiens og det ufødte/nyfødte barnets helse, og sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at oppfølgings- og behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer
 • kan analysere og vurdere faglige og vitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i jordmorfagets historie, tradisjon, egenart og plass i et nasjonalt og globalt perspektiv

Ferdigheter: Kandidaten...

 • analyserer relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor jordmorfaget og arbeider selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
 • arbeider kunnskapsbasert, det vil si planlegger og utøver jordmorfag basert på systematisk innhentet forskning, kritisk vurdering om implementering av beste praksis i relasjon til pasientens preferanser og behov
 • utfører jordmortjenesten på ulike nivå i helsetjenesten og samarbeider med andre aktører i et samhandlingsperspektiv
 • har forståelse for kvinnens, familiens og det nyfødte barnets helse og kan analysere hvordan helsetjenesten og velferdsordninger møter disse brukerne
 • har handlingskompetanse i praktisk helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot reproduktiv og seksuell helse for kvinner i ulike livsfaser
 • gjennomfører et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • utøver forsvarlig jordmorvirksomhet i sykehus og i hjemmet, i samarbeid med andre yrkesutøvere i kommune- og spesialisthelsetjeneste
 • analyserer relevante jordmorfaglige og forskningsetiske problemstillinger knyttet til kvinnen/familien og det nyfødte barn
 • anvender sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter for å utvikle en forskningsbasert jordmortjeneste
 • kommuniserer om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen jordmorfaget både med spesialister og til allmennheten

Karrieremuligheter

Som autorisert jordmor kan du jobbe både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetenesta. I Noreg vil dette i all hovudsak vere delt mellom kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta og ulike private bedrifter. Rådgiving, rettleiing og undervisning utgjer ein viktig del av det å vere jordmor.

Utveksling

Utdanninga er med i internasjonale nettverk som gjer at våre studentar kan reise på utveksling til utanlandske institusjonar. Utveksling skjer i andre studieår, og varer frå fire til åtte veker.

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag

Alle utdanninger innen