Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i barne- og ungdomslitteratur vektlegg forskingsmetodiske og vitskapsteoretiske problemstillingar knytt til barne- og ungdomslitterære tekstar, litteraturdidaktikk og litteraturformidling.

Studiet krev at du har interesse for eit variert utval av tekstar, og for å utvikle ei teoretisk forståing av estetikken og danningsmoglegheitene i barne- og ungdomslitteraturen. Du får arbeide med fagområdet si historie og eigenart. Feltet barne- og ungdomslitteratur blir også forstått og problematisert innanfor ein større kulturell kontekst, som del av skrift- og mediekulturen.

Du begynner arbeidet med masteroppgåva di i første studieår, men arbeidet vil i hovudsak skje i det andre studieåret.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, gruppearbeid, seminar med presentasjonar, oppgåveskriving, rettleiing, studentrespons og aktiv studentdeltaking. Studiet stiller store krav til sjølvstendig arbeid.

Undervisningsopplegg

Studiet inneheld praksis. Her finn du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

1. mars

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om

  • sentrale motiv og tema i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur samt i multimodale adaptasjoner av denne litteraturen.
  • problemstillinger, analysemåter og forskningsmessige utfordringer knyttet til barnelitteraturen som forskningsfelt før og nå
  • ulike måter å formidle og arbeide didaktisk med barne- og ungdomslitteratur

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

  • analysere og vurdere eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur utfra historiske og kulturelle kontekster og med støtte i relevante teori
  • reflektere kritisk over barnelitteraturforskningens teori og praksis
  • formidle barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper og gjennom ulike estetiske uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utføre og formidle selvstendig forskningsarbeid på det barnelitterære forskningsfeltet og beherske fagområdets uttrykksformer
  • kan drøfte faglige problemstillinger innen barnelitteraturforskningen både med spesialister og med allmennheten
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Karrieremuligheter

Med fullført utdanning kan du søke jobb i skuleverket og i offentleg og privat kulturliv. Mastergraden kvalifiserer også til vidare forsking innanfor fagfeltet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i eitt semester til ein av samarbeidspartnarane våre, vanlegvis i haustsemesteret i 1. studieår.

Vi har ein ekskursjon til eit sentralt fagmiljø, som for eksempel den årlege The Child and The Book-konferansen som blir arrangert ulike plassar i Europa. På grunn av den pågåande koronapandemien kan denne ekskursjonen bli digital i studieåret 2021/22.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barne- og ungdomslitteratur

Alle utdanninger innen