Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Gjennom studiet tilegner du deg:

 • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
 • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
 • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning

Du lærer å gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger.

Oppbygging av studiet

 • Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling.
 • Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.
 • I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealforvaltning.
 • I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesinger, arbeidsgrupper, feltkurs, rollespill, presentasjoner, oppgaver og ulike former for individuell og gruppevis veiledning.

Opptaksinformasjon

1. mars. Ny frist: 15. april

Læringsutbytte

Studieprogrammet skal utdanne kandidater med en helhetlig forståelse av arealadministrasjon med særlig vekt på arealutvikling og arealerverv. Studieprogrammets fordypninger gir kandidatene spesialkompetanse innen ulike arealadministrative emner.

Studieprogrammets visjon er å utdanne kandidater med gode kunnskaper om arealadministrative forhold slik at de kan forebygge og løse arealadministrative konflikter.

Kandidater som har fullført masterstudiet i areal og eiendom skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv - samt forholdet mellom de ulike rettsreglene.
 • har inngående kunnskap om de ulike begrepene, teoriene og metodene som benyttes innen arealutvikling og arealerverv.
 • har spesialisert innsikt i fordypningene eiendom eller arealforvaltning til å kunne gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger - med utgangspunkt i fagets historie og de gjeldende faglige tradisjoner, samt i tråd med utviklingen av de faglige tradisjonene.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og anvende de eksisterende teorier og metoder innen arealutvikling og arealerverv for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger/ situasjoner.
 • kan kritisk drøfte ulike informasjonskilder i tilknytning til areal- og eiendomsfaglige problemstillinger, og redegjøre for dette i tråd med vitenskapelige metoder.
 • kan gjennomføre mindre forsknings- og utviklingsarbeider på selvstendig grunnlag i tråd med vitenskapelige metoder, samt større arbeider i samarbeid med andre studenter innenfor fordypningene eiendom eller arealforvaltning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle omfattende forsknings- og utviklingsarbeider gjennom en presis bruk av uttrykksformene innen arealutvikling og arealerverv.
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen areal- og eiendomsfagene både med spesialister og til allmennheten.
 • kan kritisk reflektere over og analysere etiske spørsmål i tilknytning til areal- og eiendomsfagene.
 • kan anvende rettsregler, teorier og metoder innen arealutvikling og arealerverv, samt innen fordypningene eiendom eller arealforvaltning på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver.

Karrieremuligheter

 • Blant private aktører er det særlig konsulentbransjen og entreprenører som etterspør kompetanse innen arealutvikling og arealerverv og fordypning innen eiendom eller arealforvaltning.
 • Det offentlige har stort behov for jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektige (blant annet Domstoladministrasjonen), mens offentlige utbyggere som Statens vegvesen og Jernbaneverket har stor etterspørsel etter grunnerververe. Når det gjelder arealplanleggere, er det stor etterspørsel hos kommunene og konsulentbransjen.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet. Avtalene omfatter begge fordypningene i mastergraden, og gjelder bl.a. fagområdene spatial planning, regional planning, land use planning, land management og land readjustment. Dette samsvarer med den faglige profilen til mastergraden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i areal og eiendom

Alle utdanninger innen