Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 8. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Med Kroppsøving 1 får du kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere varierte rørsleaktivitetar i ulike miljø. Vidareutdanninga rettar seg mot lærarar som underviser på 1.-7. trinn.

Kva lærer du?

Kroppsøving består av to 15-studiepoengsemne. Det blir lagt særleg vekt på kroppsøving som eit allmenndannande fag og korleis faget bidreg for elevanes allsidige kroppslege utvikling, oppleving og læring.

I studiet dekkast aktuelle tema som:

  • skolefaget kroppsøving som lærings- og danningsfag 
  • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i kroppsøving på en bærekraftig måte
  • didaktikk, kunnskap om undervisningspraksiser og refleksjoner om hvordan lærere og elever sammen skaper undervisning 
  • læreplanen i kroppsøving, politikkutforming, praksis og forskning 
  • lærerprofesjonen og profesjonsutvikling
  • læringsarbeid inne og ute, på varierte arenaer og til ulike årstider i et profesjonsfellesskap som fremmer bevegelsesglede, danning og læring for elevene
  • ny forsking relatert til kroppsøving, både nasjonal og internasjonal, og hvordan delta i fagdebattene
  • systematisk arbeid med faglege problemstillingar, refleksjonar og kunnskapsdeling samt vitskaplege arbeidsformer

Eksamen

For å kunne framstille seg til eksamen må studentane delta på tre samlingar (80 prosent oppmøte-krav), digital oppfølging på nett (via Canvas) og ha bestått to andre arbeidskrav som blir spesifisert ved oppstart.

I kroppsøving 1 skal deltakarane levere inn eit bestemt tal obligatoriske arbeidskrav kvart semester. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjent før eksamen.

  • Eksamen, emne 1: 3 dagar skriftleg heimeeksamen
  • Eksamen, emne 2: Prosjekt

Alle utdanninger innen