Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2019

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203009

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du opptatt av miljøutfordringane vi står overfor? Likar du realfag og teknologiske fag? Då kan kjemiingeniørutdanninga vere noko for deg!

Korleis kan vi utnytte naturressursane våre utan å skade naturen? Som kjemiingeniør kan du vere med på å finne gode løysingar for ei berekraftig utvikling.

Her lærer du om

 • kjemi som er læra om stoff, deira eigenskapar, samansetjing og reaksjonar
 • korleis kjemi bidreg til å løyse utfordringar både for oss i kvardagen, i industrisamanheng og i eit miljøperspektiv
 • bruk og handtering av kjemikaliar
 • oppbygging, verkemåte og drift av industrielle prosess- og produksjonsanlegg
 • moderne laboratorieinstrumentering
 • miljøanalysar
 • reinseteknologi
 • bruk av datateknologi

Kjemiingeniørutdanninga er utvikla i samarbeid med næringslivet, noko som gjer at du blir godt rusta for yrkeslivet. Frå fjerde semester kan du velje mellom tre studieretningar.

Studieretninga i akvakultur har fokus på norsk havbruksnæring, gjeldande oppdrettssystem, utfordringar og mogelege tiltak sett frå ein ingeniørfagleg ståstad. Tema som vasskvalitet og fiskefysiologi vil bli belyst. Du vil få ei djupare innføring i vassbehandling, vassreinsing, resirkulasjonssystem og andre produksjonssystem.

Studieretninga i miljøteknologi har fokus på korleis du reduserer eller hindrar forureining. Sentrale tema er fornybare råmateriale, bruk av miljøvennlege kjemikaliar og avfallsreduksjon. Du får også innføring i vasskvalitet, behandling av drikkevatn, samt metodar for reinsing av avløpsvatn frå kommunalt avløp og industri. Miljøanalysane gir deg kunnskap om prøvetaking, prøvebehandling, moderne analysemetodar og kvalitetssikring av analyseresultat.

Studieretninga i prosessteknologi har fokus på industrielle prosessanlegg og korleis dei verkar, til dømes dei som blir brukte i raffinering til utvikling av ferdige produkt frå olje og gass. Du lærer om stoffoverføringsprosessar samt varmetransport og varmeoverføringsprosessar. I tillegg får du ei innføring i korleis prosessar og instrumentering blir overvaka og styrt via datakommunikasjon.

Undervisningsopplegg

Allereie frå første semester vil du få kontakt med industri- og næringsverksemd gjennom prosjektarbeid, ekskursjonar og gjesteforelesningar. Du får praksisnær undervisning i klasserom og nye, flotte laboratorium. Du får bruke ny, relevant og til dels avansert instrumentering. Det blir også lagt stor vekt på laboratorieøvingar og utrekningar ved bruk av dataprogram der du får prøve ut problemstillingar frå teoriundervisninga. Dei praktiske øvingane blir ofte utført i grupper.

Du kan velje spennande valfag der du får praksis i ei lokal bedrift.

I siste studieår skal du gjennomføre ei bacheloroppgåve (prosjektoppgåve) i samarbeid med ein eller to medstudentar. Bacheloroppgåva kan utførast internt ved Høgskulen på Vestlandet eller eksternt i ei bedrift. Du kan også ta bacheloroppgåva i utlandet.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Kjemiingeniørutdanninga dannar grunnlag for at du enkelt kan søke på ulike mastergradstudium ved andre utdanningsinstitusjonar, eller på ein master ved Høgskulen på Vestlandet.

Karrieremuligheter

Kjemiingeniørutdanninga er ei brei og allsidig utdanning som er etterspurd i næringslivet. Arbeidsoppgåvene til ein kjemiingeniør kan omfatte

 • planlegging av laboratoriearbeid eller prosjektering av prosess- og produksjonsanlegg ved bruk av dataprogram
 • installasjon, oppstart, drift og vedlikehald av anlegg og analyseinstrument
 • produksjon, samt kontroll av råvarer og ferdige produkt
 • kjemiske analysar i analyselaboratorium og kvalitetskontroll av analyseresultat
 • feltarbeid, til dømes miljøovervaking
 • arbeid med helse, miljø og sikkerheit (HMS)
 • undervisning, forsking og utvikling

Du vil finne relevante jobbar i

 • ingeniør- og energiselskap
 • laboratorieselskap som tilbyr kjemiske analysar
 • selskap som er leverandørar av kjemikaliar, utstyr og instrument
 • prosessindustri samt næringsmiddel- og legemiddelindustri
 • stat eller kommune innan til dømes vatn og avløp samt avfallshandtering
 • havbruksnæringa

Utveksling

Gjennom samarbeidsavtalar er det er lagt til rette for at du kan ta 6. semester ved ein utdanningsinstitusjon i Europa, Afrika, Asia eller Australia.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen