Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 42.10 (primær)
 • 45.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203246

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Juridisk kunnskap er etterspurd både i offentleg og privat sektor. Jus årsstudium kan enten vere starten på eit bachelorstudium i jus, eller inngå i ei anna utdanning der du ønskjer særlege kunnskapar i juridiske emne.

Studiet gir deg ei innføring i juridiske metode og grunnleggande reglar innan offentleg- og privatrett.

Du lærer:

 • om juridisk metode, som er den framgangsmåten juristar brukar for å løyse rettsspørsmål. Dette er også ein generell metode for sakleg og strukturert argumentasjon, som kan vere nyttig innanfor andre område enn jus. 
 • om innhaldet i rettsreglar på område som kontraktsrett, forvaltningsrett og familierett
 • korleis rettssystemet er bygd opp
 • korleis tolke rettsreglar og nytte dei til å løyse rettslege problemstillingar

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, gruppearbeid, øvingsoppgåver, munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid.

Juridisk arbeid handlar om å bruke språket raskt, med høg presisjon og god forståing. For å oppnå gode resultat i studiet er det derfor ein føresetnad at du har gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet
 • har innsikt i korleis rettssystemet er bygd opp og kva verdiar det kviler på
 • forstår forskjellen mellom utøving av offentleg mynde og privat autonomi
 • har grunnleggjande kjennskap til juridisk metode
 • har forståing for korleis rettssystemet sikrar eit føreseieleg og trygt samfunn gjennom organisering av offentleg verksemd, konfliktløysing, kontroll av åtferd og rettstryggleik
 • har gode kunnskapar innan utvalde rettsområde som arv- og familierett, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • har grunnleggjande ferdigheiter i å tolke og å bruke lovreglar på konkrete problemstillingar
 • kan framstille innhaldet i rettsreglar for andre
 • kan identifisere problemstillingar som krev juridisk utgreiing
 • kan analysere eit juridisk problem munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har eit godt grunnlag for vidare studium som kan gje bachelor- eller mastergrad i jus eller i andre fag
 • har grunnleggjande ferdigheiter i analyse- og argumentasjonsteknikk
 • har forståing for korleis rettsreglar verkar inn på offentleg og privat verksemd
 • har forståing for korleis rettssystemet er med på å sikre føreseielege vilkår for økonomisk samhandling og utøving av offentlege mynde.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på bachelor i økonomi og jus ved HVL.

Etter søknad kan du få godkjent årsstudiet som tilsvarande første året i bachelor i jus ved Høgskolen i Innlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Alle utdanninger innen