Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Jordmorfaget skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner, og å fremme helsa til kvinner og nyfødde barn.

Kvifor studere jordmorfag?

Denne utdanninga gir deg høg klinisk kompetanse, slik at du kan medverke i forskings- og utviklingsarbeid. Du får ei utdanning som utfordrar og utviklar kunnskapen om kvinners reproduktive helse.

Korleis er undervisninga?

Under studiet møter du varierte læringsformer som gruppearbeid, seminar, forelesing, oppgåveskriving og simulering, samt klinikkundervisning i praksisstudiet. Enkelte teoretiske emne er nettbaserte.

Masteroppgåva i jordmorfag skal vere eit sjølvstendig arbeid, der du kan samarbeide og fordjupe deg i eit tema saman med ein medstudent.

Praksis

For deg som tar 120 studiepoeng, er studiet delt opp i 40 veker teori og 40 veker praksis. Du har praksis på ulike avdelingar innanfor svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorga. Deler av praksisen vil også skje ved poliklinikkar og nyfødd-avdelingar. Våre praksisplassar er fordelte i Helse Vest.

Studentar som skal ha praksis, må levere politiattest.

Studiets oppbygging

Påbygg til master: 45 eller 60 studiepoeng

Har du allereie vidareutdanning som jordmor og vil bygge på til ein mastergrad, tar du enten 45 eller 60 studiepoeng på deltid i 1,5 år:

  • Har du fullført jordmorutdanning etter noverande rammeplan frå 2004-2005, vil du få innpassa utdanninga du har frå før av, og berre ta 45 nye studiepoeng. Du tek eit emne i forskingsmetode og vitskapsteori i tillegg til masteroppgåva.
  • Har du eldre jordmorutdanning eller utdanning utanfor HVL, tar du i tillegg eit emne i kunnskapsbasert praksis i første semester. Du tar i alt 60 studiepoeng av masterprogrammet. 

Har du vidareutdanning som jordmor frå før av, skal du ikkje i praksis. 

Utveksling

Jordmorutdanninga er med i internasjonale nettverk som gjer at våre studentar kan reise på utveksling til utanlandske institusjonar. Utveksling skjer i andre studieår, og varer frå fire til åtte veker.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sjukepleie (180 studiepoeng), autorisasjon som sjukepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Du blir kvalifisert til å søkje opptak til ph.d.-program, til dømes innan helse, funksjon og deltaking ved HVL. Du kan også jobbe med:

  • særskilt ansvar for kvinne- og reproduktiv helse i eit livsløpsperspektiv
  • klinisk fagledelse
  • utdanning av jordmødre og anna helsepersonell
  • forskjellige stillingar i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • kombinerte stillingar innan klinisk arbeid og praksisnært forsknings- og utviklingsarbeid

Som autorisert jordmor kan du jobbe både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetenesta. I Noreg vil dette i all hovudsak vere delt mellom kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta og ulike private bedrifter. Rådgiving, rettleiing og undervisning utgjer ein viktig del av det å vere jordmor.

Utveksling

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=280

Danmark | University College Copenhagen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Finland | Yrkeshögskolan Novia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=349

Færøyene | National Hospital of the Faroe Islands | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=594

Grønland | Dronning Ingrids Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=593

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Sverige | University of Borås | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=567

Tanzania | Haydom Hospital Arusha | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=194