Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i realfag og tekniske løysingar? Som bygg- og anleggsingeniør skal du planlegge, prosjektere og leie arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett med meir, og du blir ettertrakta på jobbmarknaden.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Du har emne innan både realfag, naturvitskap, teknologi, byggeteknikk og veg- og anleggsfag.

 

Du lærer å

  • identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglege prosjekt, arbeidsoppgåver, forsøk og eksperiment
  • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
  • jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid

Prosjektoppgåver og bacheloroppgåve skjer i samarbeid med næringslivet, noko som gir deg ein unik sjanse til å komme i kontakt med framtidige arbeidsgivarar.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing. Delar av undervisninga kan bli på engelsk.

Delar av undervisninga blir overført frå campus Bergen via streaming og filmmodular.

Opptakskrav

Du må oppfylle eitt av krava under:

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du har eit stort spekter av jobbmoglegheiter hos mellom anna

  • bygge- og anleggsentreprenørar som driv med oppføring av bygg, samferdslekonstruksjonar, vegar, vatn/avløp og anlegg
  • ulike produksjonsbedrifter, mellom anna trevare, betong og produktutvikling
  • rådgivande bedrifter
  • energiforsyningsbedrifter
  • offentleg forvalting

Du jobbar både ute på anlegg og inne på kontor med administrative oppgåver.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

  • Førde

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203675

Lignende utdanninger