Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet skal gi grunnleggande kunnskapar om HR-funksjonen sitt ansvar, rolle og oppgåver i styring og leiing av organisasjonar. Krav til HR som forretningspartnar og prosessansvarleg vektleggast, og relevante prosessar, metodar og verktøy blir gjennomgått.

Hovudtema vil vere dei oppgåvene som HR er ansvarleg for, og som skal sikre at organisasjonen når dei forretningsmessige måla og ambisjonane sine.

Det vektleggast å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlege organisasjonar

Studiet skal gi studentane:

  • innsikt og forståing for HR-funksjonen sitt ansvar og oppgåver
  • auka kompetanse om leiing av menneskelege ressursar
  • kunnskap om relevante metodar, verkemiddel og verktøy
  • teori kopla mot "beste praksis" frå næringsliv og forvaltning

Målgruppe
Studiet passar for alle som arbeider med HR i privat eller offentleg verksemd eller som ønsker å kvalifisere seg for ei stilling innan HR.

Organisering
All undervisning skjer i Høgskulen sine lokale på campus Kronstad i Bergen. Studiet er samlingsbasert med til saman 3 helgesamlingar. Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, gruppearbeid, presentasjonar, diskusjonar og rollespel. Det blir brukt gjesteforelesarar etter behov.

Kurset vil vere IKT-støtta slik at kontakt mellom deltakarane og lærarane vil kunne oppretthaldast mellom samlingane.

Opptaksinformasjon

15. desember 2020

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning