Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

203481

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203513

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som historiestudent går du på oppdagingsferd i fortida, og du lærer kva som har forma dagens samfunn.

Innsikt i fortida er avgjerande for å forstå kva som skjer i dag, frå dei store globale spørsmåla til lokalsamfunnet du tilhøyrar. Du forstår meir om kvifor menneske i fortida tenkte og handla som dei gjorde. Du studerer alle sider av samfunnet – frå politikk, økonomi og teknologi til kultur, idear og sosiale forhold. Du skaffar deg verdfull praksis frå arbeidslivet, og du får trening i å skrive fagtekstar.

I Sogndal kjem du i eit oversynleg studentmiljø der du får god kontakt med faglærarane.

Bachelor i historie kan du også ta som nettstudium.

Du lærer

 • om eldre og nyare historie, norsk, europeisk og global historie og lokalhistorie
 • om globalisering og korleis ulike samfunn har møtt utfordringar som framleis er dagsaktuelle, som konsekvensar av konflikt og migrasjon, teknologisk utvikling og utfordringar knytt til klima- og miljøendringar
 • historievitskapleg metode og kjeldekunnskap og blir betre rusta til å avsløre falske nyhende
 • korleis du kan bruke og formidle historiefagleg kunnskap gjennom skriving og yrkespraksis

I det valfrie studieåret står du fritt til å velje eit årsstudium, eller setje saman ulike emne frå HVL eller andre utdanningsinstitusjonar innan- eller utanlands. I fordjupingsåret skriv du bacheloroppgåve om eit historisk emne du interesserer deg for.

1. studieår er identisk med historie årsstudium. Med fullført årsstudium i historie kan du søkje opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar, oppgåveskriving med rettleiing, munnlege presentasjonar, ekskursjonar, arbeidspraksis og øving i formidling til ulike målgrupper.

Historiefaget set store krav til kjeldekritikk, og vi har fokus på logisk tenking, rasjonell argumentasjon, kritisk analyse av tekstar og tydeleg kommunikasjon.

Undervisningsopplegg

Haustsemesteret i fordjupingsåret kan du ha sju vekers praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle historiefaglege oppgåver. Der får du nyttig erfaring frå arbeidslivet og verdfulle kontaktar på arbeidsmarknaden.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Du er endå betre rusta for arbeidslivet om du tek ein master. Historie bachelor kvalifiserer for opptak på historie master og somme andre masterstudium ved norske og utanlandske universitet og høgskular. Ved ein del masterstudium er det krav o

Karrieremuligheter

Kompetansen du får med ein bachelor i historie er stadig meir etterspurd av arbeidsgjevarar: å kunne tenkje sjølvstendig, forstå endringsprosessar i samfunnet og tileigne seg, analysere, systematisere og formidle store informasjonsmengder.

Du kan mellom anna jobbe med

 • prosjektarbeid, rådgiving, opplæring og saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • strategi-, analyse- og informasjonsarbeid i næringslivet
 • arkiv, museum, media og forlag
 • lærar (krev master og PPU)
 • kommunikasjon, marknadsføring og nye media
 • kultur, underhaldning og reiseliv
 • politikk, organisasjonar, internasjonalt arbeid, stiftingar og tenkjetankar
 • sjølvstendig arbeid som konsulent, frilansar eller gründer

Les meir og sjå kva tidlegare studentar arbeider med.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 3. og/eller 4. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen