Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i klimaendringar, naturkatastrofar og endringar i landskapet rundt deg? Det er eit stort behov for geologar med kompetanse på farar som skred, flaum, tsunami og ustabile grunnforhold.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen rundt Sogndal som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

Gjennom studiet lærer du

 • om geologi og geologiske prosessar som skaper både jordas indre og landskapet på overflata
 • om geofarer som skred (i fjell og lausmassar), flaum, jordskjelv og tsunami , samt korleis desse kan avdekkast og overvakast
 • om klimaendringar, brear og snøskred
 • om geologiske ressursar som mineral, vatn, olje og grunnvarme
 • å bruke geologiske verktøy som kart, GIS, GPS og geofysiske metodar
 • å lage geologiske kart (skredfare, lausmassar, grunnfjell og strukturar i fjell)

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi byrjar på neste emne.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

I mange jobbar vil det vere ein fordel med masterutdanning i geologi/ geofag. Med bachelor i geologi og geofare er du kvalifisert til masterstudium i geologi, geofag eller geografi både i Noreg og utlandet.

Du kan også bygge på bacheloren din med Master in Climate Change Management ved HVL.

Karrierevegar

Eksempel på potensielle arbeidsgivarar:

 • Statlege etatar: NVE, Statens Vegvesen, Bane Nor, Statkraft, Statnett, NGU
 • Konsultentselskap: Aslpan Viak, COWI, Multiconsult, Norconsult, Sweco, Rambøll, Skred AS, Geovita, Golder, Mannvit, NGI
 • Planleggarstillingar i kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen
 • Entreprenørselskap: Contexo, Mesta, Veidekke

Les om geologyrket på utdanning.no.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203469

Lignende utdanninger