Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Førde

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du ta ingeniørutdanning, men dekkjer ikkje opptakskravet? Etter dette eittårige forkurset kan du søke opptak til ingeniørutdanningar ved HVL og andre utdanningsinstitusjonar.

Forkurset inneheld desse faga:

 • matematikk
 • fysikk
 • kommunikasjon og norsk
 • teknologi og samfunn

Dersom du har nokre av faga frå før, kan du søke om fritak for desse.

Kurset gir ikkje generell studiekompetanse.

Minst 20 prosent av studieplassane ved alle ingeniørstudium er reservert for kandidatar som har tatt forkurs for ingeniørutdanning. For å konkurrere om desse plassane må du ha fullført forkurs (minimum 30 timar per veke.)

Undervisningsmåter

Vi har forelesingar, gruppearbeid, prosjektarbeid og laboratorieøvingar. Du får tett oppfølging gjennom heile året.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har brei kunnskap om sentrale emne og problemstillingar i matematikk, fysikk, kommunikasjon, norsk samt samfunnsfag, på ein slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre ei høgre teknologisk utdanning.
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggjande teoriar, metodar og omgrep innafor dei aktuelle fagområda.
 • Kandidaten har kunnskap om faga sitt grunnlag for høgare teknologiutdanning.

Ferdigheiter

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke eigne slutningar minst på lik linje med andre som er kvalifisert for ei høgare teknologisk utdanning.
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskapar på praktiske og teoretiske problemstillingar på en relevant måte.
 • Kandidaten kan søkje, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • Kandidaten beherskar relevante faglege verktøy.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre sjølvstendige arbeidsoppgåver og utføre prosjektbasert arbeid, både åleine og i samarbeid med andre.
 • Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvingar og utarbeide rapportar i samsvar med naturvitskapleg arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
 • Kandidaten kan reflektere over eigne faglege kvalifikasjonar som grunnlag for vidare val.

Videre studier

Kvalifikasjon/tittel

Fullført - 1-årig forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen