Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Har du tatt 2-årig fagskule innan elkraft og ønsker å gå vidare med ei ingeniørutdanning kombinert med jobb? No kan du ta utdanning som elkraftingeniør gjennom eit fleksibelt nett- og samlingsbasert studium ved HVL.

Studieprogrammet tek ikkje opp nye studentar i 2023.

Dette studiet gir vanlegvis 60 studiepoeng fritak basert på gjennomførte emne frå relevant studieretning på fagskulen. Studiet går då over 3 år, der du tar 20 studiepoeng per semester.

Dersom du ikkje tilfredsstiller innpass av totalt 60 studiepoeng frå fagskulen, kan du eventuelt bygge på med eitt eller fleire emne frå ingeniørutdanninga vår. Manglar du realfaga for å søke opptak, tilbyr vi eit nett- og samlingsbasert realfagskurs

Det er tilrettelagt for at studentar frå heile landet kan følgje utdanninga. Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men det kan også vere samlingar utanfor Bergen. 

Kvifor studere elkraftteknikk?

Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet, og stadig meir skal komme frå fornybare energikjelder. Elkraftingeniøren bidrar i eit viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidas grøne energiløysingar.

Ein kvardag utan elektrisitet kan vi knapt sjå for oss. Utan elektrisk straum stoppar store delar av samfunnet opp. Nye miljøkrav til berekraftig produksjon frå mellom anna vind og vann, gjer kompetansen til elkraftingeniøren stadig meir relevant og etterspurd. Korleis kan vi sikre effektiv overføring og bruk av energi til samfunnet? Korleis drar vi nytte av fornybare energikjelder og utviklar energiløysingar som er berekraftige for framtida?

Elkraftingeniøren spelar ei viktig rolle i dette arbeidet og jobbar med eit spennande og framtidsretta fagfelt. Med denne utdanninga vil du bidra til at systema fungerer, frå fornybar energiproduksjon til overføring av elektrisitet til private eller offentlege bygg, transport eller industri.

Fagområdet er breitt, og dekker både produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Studiet gir deg mellom anna kompetanse innan prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehald av elektriske system.

Gjennom studieretningsfaga, valfaga eller bacheloroppgåva kan du fordjupe deg innan:

  • energiproduksjon i vind- og vannkraftverk
  • høgspenningsteknologi
  • elektriske maskiner og omformarar
  • kraftelektronikk
  • lavspenningsinstallasjonar

Korleis er undervisninga?

Studiet er samlingsbasert med nettundervisning mellom samlingane. I løpet av eit semester vil det vere inntil fire samlingar. Ei vanleg samling vil vere på maksimalt tre dagar, og samlingane vil i dei fleste tilfella finne stad på ein av campusane våre.

Det er lagt opp til varierte arbeidsformer både når studentane er samla og når studentane arbeider på eiga hand. Studiet stiller høge krav til sjølvstende og eigenaktivitet ut over organisert undervisning.

I emne som er felles for i elkraftteknikk og automatisering med robotikk, vil klassane ha felles opplegg for undervisning. Nokre eksamenar vil kunne bli arrangert på campus. Emna i studieplanen er lik emna i ordinært studieløp.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Studiets oppbygging

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i elkraftteknikk kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Utveksling

Utdanninga samarbeider med institusjonar i Sveits (CERN), Spania, USA, Canada og New Zealand. Mot slutten av studiet er det mogleg å dra på utveksling til ein av desse institusjonane.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Fordi fagfeltet er svært viktig for samfunnet, finnest det mange relevante jobbar for den allsidige elkraftingeniøren. Utdanninga er brei og gir mange spennande jobbmoglegheiter.

Arbeidsoppgåvene til elkraftingeniøren finn du til dømes innan landbasert industri, offshore og maritim industri, energiforsyning eller i konsulentbransjen.

Elkraftingeniøren kan godkjennast som ansvarleg for prosjektering, drift og vedlikehald av elektriske anlegg som er under offentleg kontroll og tilsyn. 

Alle utdanninger innen