Fakta

Sted:
Førde
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 26. juni
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

27. mai 2023.

Om studiet

Kvifor studere elkraftteknikk?

Utan elektrisk straum stoppar store delar av samfunnet opp. Nye miljøkrav til berekraftig produksjon frå mellom anna vind og vatn, gjer kompetansen til elkraftingeniøren stadig meir relevant og etterspurt.

Korleis kan vi sikre effektiv overføring og bruk av energi til samfunnet? Korleis drar vi nytte av fornybare energikjelder og utviklar energiløysingar som er berekraftige for framtida?

Elkraftingeniøren jobbar med eit spennande og framtidsretta fagfelt. Med denne utdanninga vil du bidra til at systema fungerer, frå fornybar energiproduksjon til overføring av elektrisitet til private eller offentlege bygg, transport eller industri.

Elkraftteknikk er eit breitt fagområde som dekker produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Studiet gir deg mellom anna kompetanse innan prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehald av elektriske system.

Du kan fordjupe deg innan:

  • energiproduksjon i vind- og vannkraftverk
  • høgspenningsteknologi
  • elektriske maskiner og omformarar
  • kraftelektronikk
  • lavspenningsinstallasjonar

Elkraftteknikk gjennom y-vegen kan du ta i Førde.

Kva er y-vegen?

I Førde kan du bli elkraftingeniør gjennom den såkalla y-vegen. Dette passar for deg som har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev.

Du startar med eit mattekurs på 6 veker (måndag-fredag) sommaren før du begynner på utdanninga. Sommarkurset 2023 startar måndag 26. juni og har eksamen 4. august. Du tar fysikken første semesteret, og norsk i løpet av det første året.

Ved å ta y-vegen blir du ingeniør på 3 år.

Ønsker du å ta y-vegen, søker du direkte til HVL gjennom Søknadsweb og ikkje gjennom Samordna opptak.

Studentjobb i Førde

Få jobb mens du studerer! I Førde har du moglegheita til å få ein relevant deltidsjobb ved sida av studia. Les meir om studentjobb.

Studiets oppbygging

Ulike typar elektroingeniør

Elkraftteknikk er ein av spesialiseringane du kan velje som elektroingeniør. HVL har også tre andre spesialiseringar du kan velgje, om du vil bli elektroingeniør:

Korleis er undervisninga?

Y-vegen er eit fagleg og pedagogisk tilpassa opplegg, der det blir kompensert for manglande bakgrunn innan matematikk, fysikk, norsk og engelsk.

Undervisninga vil starte opp i juni med sommarkurs i matematikk.

Vanlege arbeidsformer er førelesningar, rekneøvingar og laboratoriearbeid. Du tileignar deg kunnskap både i klasse, gjennom gruppearbeid og sjølvstudium.

Laboratorieoppgåvene kan omfatte målingar på komponentnivå og på systemnivå. Førelesningane føregår i all hovudsak på campus, men vil også supplerast med nettbasert innhald.

I emner som er felles for elkraftteknikk og automatisering med robotikk, vil studentane ha felles undervisning. Dei fleste tekniske spesialiseringsemna innan elkraftteknikk vil ha nettundervisning parallelt med undervisninga i Bergen.

Den avsluttande bacheloroppgåva på elkraftteknikk blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

Opptakskrav

Søkarar må ha eitt av følgjande:

1) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning med læretid i bedrift og fagbrev innan elektrofag,

ELLER

2) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning innan elektrofag med fagprøve etter 3-årig skule og minst eitt års praksis etter fagprøven.

Opptak til elkraftteknikk y-veg skjer lokalt til høgskulen. Søknad saman med aktuell dokumentasjon skal registrerast i høgskulens Søknadsweb innan søknadsfristen. Søkarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Fordi fagfeltet er svært viktig for samfunnet, finnest det mange relevante jobbar for den allsidige elkraftingeniøren. Utdanninga er brei og gir mange spennande jobbmoglegheiter.

Arbeidsoppgåvene til elkraftingeniøren finn du til dømes innan landbasert industri, offshore og maritim industri, energiforsyning eller i konsulentbransjen.

Elkraftingeniøren kan godkjennast som ansvarleg for prosjektering, drift og vedlikehald av elektriske anlegg som er under offentleg kontroll og tilsyn.

Lønn: Kva tener ein elektroingeniør?

Sjå kva ein elektroingeniør tener på utdanning.no sin lønnsstatistikk.

Alle utdanninger innen