Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203024

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. desember 2022.

Om studiet

Elektronikkingeniøren gjer den teknologiske utviklinga mogleg, gjennom å konstruere, utvikle og vedlikehalde elektronisk utstyr som vi omgir oss med til dagleg.

Kvifor studere elektronikkingeniør?

Når elektronikken fungerer tenkjer du ikkje over den. Den gjer at døra blir opna når du brukar nøkkelkortet, eller at bilsetet stiller seg inn slik du ønskjer. Elektronikken finn du i alt frå små detaljar til store system i samfunnet.

Elektronikkingeniøren har kunnskap om korleis elektronikken i desse systema er bygd opp. Etter ferdig utdanning kan du konstruere elektroniske system, lage kretskort, designe lydforsterkarar eller programmere mikrokontrollarar og FPGA.

Ein bachelor i elektroingeniør, med spsialisering i elektronikk, gir ei solid innføring i grunnleggande ingeniørfag, med særleg vekt på analog og digital elektronikk og software.

Elektronikk relatert til helse-, energi-, miljø- og havteknologi er viktige satsingsområde for denne ingeniørutdanninga.

Nokre fag er praktiske og konkrete, med stor vekt på kretskonstruksjon. Andre fag er meir teoretiske og systemorienterte og handlar om å forstå større system innan måleteknikk, tele- og datanett.

Du kan studere elektronikkingeniør ved campus Bergen.

Elektronikk er ei av spesialiseringane du kan velje som elektroingeniør. HVL har også tre andre spesialiseringar du kan velje mellom, viss du vil bli elektroingeniør:

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Vanlege arbeidsformer er førelesningar, rekneøvingar og laboratoriearbeid. Du tileignar deg kunnskap både i klasse, gjennom gruppearbeid og sjølvstudium. Laboratorieoppgåvene kan vere målingar på enkeltkomponentar, praktisk drift av utstyr, eller simulering på datamaskin. 

Den avsluttande bacheloroppgåva blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Mot slutten av studiet er det mogleg å dra på utveksling til ein av institusjonane i lista under. 

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Ein elektronikkingeniør vil ofte samarbeide med fagfolk frå mange ulike fagfelt i større prosjekt, men må også ha evne til å arbeide sjølvstendig.

Dei viktigaste arbeidsområda er i verksemder innan:

  • elektronisk- , elektroteknisk- og prosessindustri som utviklar, sel og/eller held ved like elektroniske målesystem, overvakingssystem eller kommunikasjonssystem
  • fiskeri- og havbruksnæringa
  • maritim og oseanografisk overvaking
  • oljebransjen

Lønn: Kva tener ein elektroingeniør?

Sjå kva ein elektroingeniør tener på utdanning.no sin lønnstatistikk. 

Utveksling

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen