Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som har generell studiekompetanse, fullført og bestått 2-årig teknisk fagskule, eller realkompetanse, men som manglar realfagleg fordjuping.

Faga i kurset er fysikk og matematikk. Pensum omfattar det vesentlege av Fysikk 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er i stor grad vinkla inn mot studentane si vidare ingeniørutdanning.

Søkjarar som allereie har faga R1, R2 og Fysikk1, eller tilsvarande, kan som hovudregel berre få tilbod om plass på realfagskurset dersom det er ledige plassar.

Undervisningsmåter

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av realfagskurset på deltid over eitt heilt år. Undervisninga vil gå for seg i Metis sine lokale i Lars-Hilles gate 15/17.

Du tek emna FOR016 Fysikk og FOR017 Matematikk saman med forkursstudentane.

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedager. Fysikk vil i løpet av året kunne ha ei helg med Lab-forsøk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Sjå nettsida til Metis

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har brei kunnskap om sentrale emne og problemstillingar i matematikk og fysikk på ein slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre ei høgare teknologisk utdanning.
  • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggjande teoriar, metodar og omgrep innafor dei aktuelle fagområda.
  • Kandidaten har kunnskap om faga sitt grunnlag for høgare teknologiutdanning.

Ferdigheiter

  • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke eigne slutningar minst på lik linje med andre som er kvalifisert for ei høgare teknologisk utdanning.
  • Kandidaten kan anvende faglige kunnskapar på praktiske og teoretiske problemstillingar på en relevant måte.
  • Kandidaten kan søkje, behandle og vurdere informasjon kritisk.
  • Kandidaten beherskar relevante faglege verktøy.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre sjølvstendige arbeidsoppgåver og utføre prosjektbasert arbeid, både åleine og i samarbeid med andre.
  • Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvingar og utarbeide rapportar i samsvar med naturvitskapleg arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
  • Kandidaten kan reflektere over eigne faglege kvalifikasjonar som grunnlag for videre val.

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Alle utdanninger innen