Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • 35.70 (primær)
 • 35.50 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203368

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å møte nye mennesker, klare å skape tillit og være en god selger.

Du lærer om

 • formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
 • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
 • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiet gir deg både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en økonomisk-administrativ utdanning. Du har emner som etikk, matematikk, jus, praktisk eiendomsmegling, samfunnsøkonomi og markedsføring.

Les mer om eiendomsmegleryrket på utdanning.no

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Gjennom gjesteforelesere og ekskursjoner får du direkte kontakt med bransjen.

Forkurs i matematikk

Det blir arrangert forkurs i matematikk i uke 32 (9.–13. august) for 1. klasse. Har du bare P-matte fra videregående skole, er du sterkt oppfordret til å delta. Er du usikre på egne matematikkkunnskaper og har behov for oppfrisking av kunnskaper, bør du også delta på forkurset. Du vil få mer informasjon om forkurset i opptaksbrevet.

Undervisningsopplegg

Du kan ha et fire ukers praksisopphold i Norge eller i utlandet 6. semester. Du må selv finne og avtale aktuell praksisplass.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet
 • har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar
 • har kunnskap om avgjerder på mikronivå innanfor private og offentlege organisasjonar med sikte på å koordinere bruken av knappe ressursar for å nå organisasjonen sine mål
 • forstår samfunnsmessige konsekvensar av avgjerder og det å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standardar
 • har kunnskap om eigedomsmeklaren si rolle, arbeidsoppgåver og ansvar overfor kundar, publikum, offentlege styresmakter og eigedomsmeklarbransjen
 • har kunnskap om formidling, sal og utleige av fast eigedom
 • har kunnskap om korleis gjennomføre alle former for eigedomshandel når det gjeld kjøpar, seljar og styresmakter på ein korrekt måte
 • har kunnskap om korleis organisere eit eigedomsmeklarføretak og kjenne til kva slags krav som vert sette til rapportering, journalar og internkontroll
 • har kunnskap om korleis verksemder og eigedomsinvesteringar vert finansierte
 • forstår korleis organisasjonar fungerer, og korleis dei kan organiserast og leiast
 • har kunnskap om korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast
 • forstår korleis eit land sin økonomi vert påverka av for eksempel endringar i etterspurnaden, styresmaktene sin politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
 • har kunnskap om ulike konkurransesituasjonar ut frå ei verksemd sin ståstad
 • har evne til å oppdatere kunnskap gjennom heile sitt yrkesaktive liv

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan gjere bruk av forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar som han/ho kan møte i arbeidslivet
 • kan planleggje og gjennomføre eigne prosjekt, jobbe saman med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftleg og munnleg og kunne utveksle synspunkt og erfaringar, og slik sett bidra til utvikling av god praksis
 • har grunnleggjande ferdigheiter i å tolke og bruke lovreglar på konkrete problemstillingar
 • kan framstille innhaldet i rettsreglar for andre
 • kan praktisere lover og reglar som gjeld meklarbransjen
 • er i stand til å behandle klientmidlar og transaksjonane rundt inn- og utbetalingar knytte til eit eigedomsoppgjer
 • er i stand til å vurdere nye investeringar og å analysere inntekter og kostnader
 • kan skaffe fram, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon
 • kan gjere bruk av kunnskapane og ferdigheitene i matematikk, statistikk og samfunnsvitskaplege metodar på eit breitt spekter av økonomisk-administrative problemstillingar
 • kan sjå dei ulike fagområda i samanheng, slik at han/ho kan nytte kunnskapar og ferdigheiter frå fleire fag på ei bestemt problemstilling
 • kan bidra til utviklingsarbeid for å fremje verksemda si innovasjonsevne

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • er godt rusta til å kunne gå vidare på masterstudium i inn- og utland.
 • har fagleg innsikt og analytiske ferdigheiter
 • kan bruke dei kunnskapane, metodane og verktøya han/ho opparbeider seg på ein kritisk måte.

Karrieremuligheter

 • Formidling, salg og utleie av boliger og annen eiendom.
 • Jobber som krever økonomisk-administrativ kompetanse, blant annet som fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.
 • Etter to års arbeidserfaring kan du søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev og da drive din egen virksomhet eller arbeide som faglig leder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen