Bygg favoritt ikon

Universitet og høgskole
Byggingeniøren set spor etter seg, i form av bruer og oljeplattformer, bygningar og byar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ein byggingeniør arbeider med fysisk og teknisk planlegging, samt prosjektering av nye bygg og anlegg. Andre viktige arbeidsoppgåver er forvalting, drift og vedlikehald av eldre bygg og anlegg.

 

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

 

Frå 4. studiesemester kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

 

 • Konstruksjonsteknikk
 • Miljø, plan og infrastruktur
 • Prosjekt- og byggeleiing

 

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i grupper på tre til fire personar. Oppgåva er ei konkret arbeidsoppgåve og blir ofte skriven i samarbeid med bedrifter.

Undervisningsopplegg

Studentar som vel studieretninga prosjekt- og byggeleiing får 6 veker obligatorisk praksis i begynninga av 5. semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller bestått forkurs eller 2-årig teknisk fagskule (rammeplan av 1998/99 eller tidlegare ordningar)

Informasjon om opptak

15. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i ingeniørfag - Bygg skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget
 • generelt, med fordypning i fagfeltet bygg.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.
 • Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

 

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier/felt og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse

 

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Karrierevegar

Byggingeniørar arbeider med planlegging og prosjektering hos rådgivande ingeniørar, i entreprenørfirma, private eigedomsfirma og eigedomsforvaltarar og i kommunane. Eksempel på offentlege verksemder som spør etter denne kompetansen, kan vere Statens vegvesen og BaneNord. Alle studieretningane er høgst relevante for jobbar i privat næringsliv.

 

Mange byggingeniørar blir prosjekt- eller byggeleiarar etter kvart. Dette krev sjølvsagt teknisk kunnskap, men også sosial kompetanse og menneskekunnskap.

Utveksling

Utdanninga har utveksling til dei andre landa i Norden, i tillegg til Canada, Austerrike, Spania, Australia, USA og Belgia. Nokre studentar vel å skrive bacheloroppgåva i utlandet i 6. semester. Det er også mogeleg å reise ut for å ta kurs på utanlandske universitet i 4. eller 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

 • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

41.90 (primær)
43.90 (ordinær)

Studieplasser

92

Søknadskode (SO)

203003

Lignende utdanninger