Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende. Studiet har som mål å tilføre næringsliv og samfunn gode kandidater som gjennom sin dybdekunnskap på fagfeltet, kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er tiltak for å redusere sannsynligheten for store ulykker. Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

Hvordan er undervisningen?

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Mer om deltidsstudiet.

Første studieår i fulltidsstudiet, består av fordypning i teoretiske tema i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med ca seks intensive undervisingsuker i semesteret. Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masterstudiet dekker følgende hovedtema:

 • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
 • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
 • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
 • Brannsikkert design
 • Brannteknisk risikovurdering
 • Mennesker sin adferd ved brann og evakuering
 • Beredskap
 • Brannvern i bedrifter og kommuner
 • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Studiets oppbygging

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med.

HVL har inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og Worcester Polytechnic Institute i USA og Universitetet i Magdeburg i Tyskland. 

Opptakskrav

For å komme inn på studiet, må du ha bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger vil bli vurdert individuelt dersom de i tillegg har tatt ett av to følgende alternativ:

Alternativ 1: To spesifikke våremner fra bachelor i brannsikkerhet i Haugesund

 • ING2043 Branndynamikk, 10 studiepoeng
 • ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem, 10 studiepoeng

Emnene undervises på dagtid i Haugesund (på norsk)

 • Norske/skandinaviske søkere (språkkrav) kan melde seg opp via enkeltemneopptaket for vårsemesteret, med søknadsfrist 1. desember.

Alternativ 2: Bridging course

 • SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering, 10 studiepoeng.

Kurset blir gjennomført på nett og undervises på englesk.

 • Norske/skandinaviske søkere og søkere innenfor EU/EØS kan melde seg opp via enkeltemneopptaket for høstsemesteret, med søknadsfrist 1. juni eller vårsemesteret, med søknadsfrist 1. desember
 • Alle søkere utenfor EU/EØS MÅ søke opptak til Mastergraden via Bridging course innen 1. desember. Bridging course må bestås for å få direkte opptak videre til mastergraden.

Minstekrav for opptak, er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søkere til engelskspråklige videreutdanninger eller masterprogram må dokumentere engelskkunnskap på høyere nivå. Se vår nettside for info om engelskkravet.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Masterstudiet i brannsikkerhet er primært en profesjonsutdanning som skal sette deg i stand til å løse avanserte og komplekse brannsikkerhetsrelaterte oppgaver innen industri, offentlig forvaltning, brannvesen, rådgivingsfirma og forsikringsselskap.

Fullført studium kvalifiserer for forskings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og danner grunnlag for videre doktorgradsstudier.

Utveksling

Tyskland | Otto von Guericke University of Magdeburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10253

USA | University of New Haven | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10278