Nøkkelinformasjon

Studiested

Haugesund
Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

8

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

27

Søknadskode (SO)

203063

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203061

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.

Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt. Utdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. 

Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Undervisningsmåter

Det blir 2- 4 samlinger på Campus pr. semester på inntil 4 dager. Antall dager på samlingene varierer avhengig av faglig innhold og hvor mye ferdighetstrening det er i de ulike emnene. Videre er det ukentlig digital undervisning, veiledning og møter.

Undervisningen på campus blir lagt opp som ferdighetstrening, øvelser og ellers studentaktive læringsformer. På SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelsene både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten blir du godt forberedt til praksis.

Det er forventet at du jobber med tilgjengelige digitale læringsressurser og oppgaver mellom samlingene. Det faglige innholdet og emnene er like i hel- og deltidsutdanningene, men deltidsutdanningen tar dette på fire år (75 % studie pr. år).

Undervisningsopplegg

I studiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 13 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudia skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Her finn du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Du kan ta master- og vidareutdanning, og spesialisere deg innan et fagfelt du interesserer deg særleg for. Som ferdig utdanna vernepleier kan du blant anna ta master i psykisk helse- og rusarbeid, i samfunnsarbeid, eller familieterapi og relas

Karrieremuligheter

  • Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelse. En vernepleier driver miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker, særlig personer med utviklingshemming.
  • En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Det betyr at man er autorisert helsepersonell som kan ivareta legemiddelhåndtering. Dette gjør at du som vernepleier også kan jobbe i rusomsorgen, psykisk helsevern og eldreomsorgen.
  • I tillegg kan du som vernepleier jobbe i ulike deler av barne-, skole- og undervisningssektoren og i barnevernsinstitusjoner.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler samt moduler med internasjonalisering hjemme.

Alle utdanninger innen