Bachelor i teiknspråk og tolking favoritt ikon

Universitet og høgskole
Teiknspråk og tolking passar for deg som er interessert i språk og kommunikasjon. Å kunne uttrykke seg fritt er ein menneskerett, og som tolk aukar du høyrslehemma og døvblinde sine moglegheiter for å delta i samfunnet på linje med høyrande.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

Tolken sitt overordna ansvar er å medverke til at møte mellom høyrande og høyrslehemma - to partar som kan ha ulik språkleg og kulturell identitet - skal bli likeverdige.

Har du allereie 60 studiepoeng i teiknspråk eller dokumentert realkompetanse, kan du søke om å bli tatt opp for dei to siste åra.

I løpet av studiet skal du tileigne deg kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk.

Utdanninga omfattar:

 • Norsk teiknspråk og norsk
 • Tolketeori
 • Tolkemetodikk
 • Etikk, yrkesrolle og historikk
 • Brukar- og samfunnskunnskap
 • Rettleia praksis

Tolkemetodikk handlar om tolking mellom norsk teiknspråk og norsk tale, tolking, skildring og følging for døvblinde, tolking frå norsk tale til tekst (skrivetolking) og teikn-som-støtte-til-munnavlesing/talespråk (TSS).

Undervisningsopplegg

Tolking er ein kombinasjon mellom teoretiske kunnskapar og praktiske ferdigheiter. Denne samanhengen viser igjen i studiet, som vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Fagleg utvikling skjer gjennom deltaking, også utanfor klassen.

Arbeidsformene er forelesningar, praktisk trening i teiknspråk og tolking, individuell rettleiing, sjølvstudium, studium av teiknspråklege og skriftlege tekstar, arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid og oppgåver knytt til praksisperiodane.

Studiet krev stor eigeninnsats. Organisert undervisning er ein stor del av studiet, og det er krav om obligatorisk fysisk oppmøte i minst 80 % av undervisninga.

Informasjon om opptak

15. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har kunnskap om:

 • norsk og norsk tegnspråk
 • døves kultur og historie
 • bruker- og samfunnet
 • tolkemetodikk
 • yrkesrolle, etikk og profesjonskunnskap

Ferdigheter

Studentene kan

 • bruke tolkenes arbeidsspråk: norsk tegnspråk og norsk
 • tolke mellom norsk tale og norsk tegnspråk, tegn som støtte, og skriftlig norsk
 • analysere hva som kreves i den gitte tolkesituasjonen, slik som valg av språkkode og tolkemetode, så vel som egen kompetanse i forhold til oppdragets art
 • forstå systemet for signaler og anvende teknikker for ledsaging
 • beskrive konkret og systematisert ved hjelp av tegnspråk, talespråk og haptisk kommunikasjon
 • gi og ta imot veiledning
 • samarbeide med andre tolker og inngå i relasjoner med både tolkebrukere og med andre profesjonsutøvere
 • vurdere etiske utfordringer situasjonen kan by på og å utvise faglig skjønn
 • forstå og kritisk vurdere både etablert og ny kunnskap

Generell kompetanse

Studentene har kompetanse i:

 • å forholde seg selvstendig til de språklige og tolkefaglige utfordringer som gis

Karrierevegar

Med denne utdanninga blir du godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte.  

Du kan bli tilsett som tolk ved tolketenestene på hjelpemiddelsentralane, ved arbeidsplassar der det arbeider døve, i skular og høgare utdanning eller ved ulike institusjonar og organisasjonar. Du kan også velje å jobbe som frilanstolk.

Utveksling

Tolkeyrket kan by på spennande utfordringar for deg som ønsker å jobbe internasjonalt, og utdanninga søker å bringe verda inn i studiet mellom anna gjennom informasjon om andre land sine teiknspråk, tolkeutdanningar og erfaringar frå tolkeoppdrag utanfor landet sine grenser.

Studentar som ønsker det, kan få innvilga utanlandsopphald i 2. eller 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i tegnspråk og tolking

Tilbys ved:

 • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
47.0 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203466