Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studieform

Desentralisert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Sykepleiere møter mennesker i alle aldre som er akutt kritisk syke, kronisk syke, har psykiske lidelser, komplekse og sammensatte sykdommmer eller utfordringer med helsa. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for både pasienter og pårørende, og skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer. Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Hvem kan ta desentralisert sykepleieutdanning?

Desentralisert sykepleie passer for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.

Læringsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, samarbeid i grupper, oppgaveløsing/prosjektarbeid og stor grad av egenaktivitet. Halvparten av studiet er praksis.

Forelesningene vil i hovedsak foregå på campus, mens veiledede studiegruppesamlinger og kollokviegruppesamlinger skjer så lokalt som mulig. Du må regne med å reise til campus for forelesninger og praktiske øvinger. Det legges opp til veiledning og samtaler både digitalt og i fysiske møter.

Undervisningsopplegg

Praksisstudiene vil skje lokalt så langt det lar seg gjøre, men det er et krav at du gjennomfører praksis på en annen avdeling enn der du jobber. Praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten kan kreve at du må pendle eller bo på hybel for en periode. Praksisperiodene er på fulltid.

Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten…

 • har brei kunnskap om mennesket sine grunnleggande behov, sjukepleiaren sine ulike funksjonar og ansvarsområde og personsentrert sjukepleie i eit livsløpsperspektiv
 • har brei kunnskap om medisinske og naturvitskaplege tema relatert til sjukepleiaren sine funksjons- og ansvarsområde
 • har kunnskap om samfunnsvitskaplege tema og kva betydning kultur- og språkbakgrunn har for sjukdomsforståing og likeverdige tenester relatert til sjukepleiaren sine funksjons- og ansvarsområde
 • har kunnskap om fagleg leiing og organisering av helsetenesta, helse- og sosialpolitikk, samt kvalitet og pasienttryggleik i helsetenesta
 • har kunnskap om metodar for brukarmedverknad og kjenner til verktøy for å drive innovasjonsprosessar, implementering og kontinuerleg forbetringsarbeid

Ferdigheiter:
Kandidaten…

 • kan nytte fagleg kunnskap om helse og sjukdom i møte med ulike pasientgrupper og i tverrfagleg, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre eit koordinert, heilskapleg og samanhengande behandlingsforløp på tvers av verksemder og gjennom heile livsløpet
 • kan nytte kunnskap om helsefremmande og førebyggande arbeid
 • kan nytte kulturkompetanse og kulturforståing i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sjukepleie
 • kan nytte relasjons-, kommunikasjons og rettleiingskompetanse, samt kunnskap om lærings-, meistrings-, endringsprosessar og rettleiing og undervisning av pasientar, pårørande og anna helsepersonell
 • kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid, samt treffe val i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan reflektere over faglege, etiske og juridiske problemstillingar, og justere eigen praksis i si tenesteutøving
 • kan reflektere over eksisterande rutinar og metodar, og ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetodar

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løysingar på individ- og systemnivå
 • kan leie og prioritere oppgåver i sjukepleietenesta
 • kan planlegge og gjennomføre sjukepleie til akutt, kronisk og kritisk sjuke, og menneske med samansette og komplekse behov
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarleg legemiddelhandtering
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasientar og pårørande basert på respekt, medverknad og integritet
 • kan planlegge og gjennomføre målretta tiltak for å redusere uønskte hendingar og variasjon i helsetenesta og tiltak som sikrar trygg overføring av pasientar mellom ulike einingar og nivå i helsetenesta

Karrieremuligheter

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Alle utdanninger innen