Nøkkelinformasjon

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

8

Organisering

Desentralisert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Sykepleiere møter mennesker i alle aldre som er akutt kritisk syke, kronisk syke, har psykiske lidelser, komplekse og sammensatte sykdommmer eller utfordringer med helsa. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for både pasienter og pårørende, og skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer. Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Hvem kan ta desentralisert sykepleieutdanning?

Desentralisert sykepleie passer for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.

Læringsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, samarbeid i grupper, oppgaveløsing/prosjektarbeid og stor grad av egenaktivitet. Halvparten av studiet er praksis.

Forelesningene vil i hovedsak foregå på campus, mens veiledede studiegruppesamlinger og kollokviegruppesamlinger skjer så lokalt som mulig. Du må regne med å reise til campus for forelesninger og praktiske øvinger. Det legges opp til veiledning og samtaler både digitalt og i fysiske møter.

Undervisningsopplegg

Praksisstudiene vil skje lokalt så langt det lar seg gjøre, men det er et krav at du gjennomfører praksis på en annen avdeling enn der du jobber. Praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten kan kreve at du må pendle eller bo på hybel for en periode. Praksisperiodene er på fulltid.

Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

  • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
  • psykisk helse og rus
  • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
  • helsesenter og legekontor
  • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
  • internasjonale hjelpeorganisasjoner
  • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Alle utdanninger innen