Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen
Stord

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

 • 50.50 (primær)
 • 54.10 (ordinær)

Studieplasser

185

Søknadskode (SO)

203050

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

 • 41.00 (primær)
 • 45.40 (ordinær)

Studieplasser

89

Søknadskode (SO)

203054

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

 • 38.70 (primær)
 • 43.70 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

203052

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

 • 41.80 (primær)
 • 46.80 (ordinær)

Studieplasser

115

Søknadskode (SO)

203056

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

 • 41.50 (primær)
 • 45.40 (ordinær)

Studieplasser

92

Søknadskode (SO)

203053

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Undervisningen er lagt opp med varierte læringsformer som forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.

En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.

Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Undervisningsopplegg

I løpet av sykepleieutdanningen møter du pasienter og pårørende når du er ute i praksis. Du får praksisplass knyttet til både kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern.

Praksisstudiene utgjør om lag 50 prosent av studiet, fordelt over de tre studieårene.

Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten…

 • har brei kunnskap om mennesket sine grunnleggande behov, sjukepleiaren sine ulike funksjonar og ansvarsområde og personsentrert sjukepleie i eit livsløpsperspektiv
 • har brei kunnskap om medisinske og naturvitskaplege tema relatert til sjukepleiaren sine funksjons- og ansvarsområde
 • har kunnskap om samfunnsvitskaplege tema og kva betydning kultur- og språkbakgrunn har for sjukdomsforståing og likeverdige tenester relatert til sjukepleiaren sine funksjons- og ansvarsområde
 • har kunnskap om fagleg leiing og organisering av helsetenesta, helse- og sosialpolitikk, samt kvalitet og pasienttryggleik i helsetenesta
 • har kunnskap om metodar for brukarmedverknad og kjenner til verktøy for å drive innovasjonsprosessar, implementering og kontinuerleg forbetringsarbeid

Ferdigheiter

Kandidaten…

 • kan nytte fagleg kunnskap om helse og sjukdom i møte med ulike pasientgrupper og i tverrfagleg, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre eit koordinert, heilskapleg og samanhengande behandlingsforløp på tvers av verksemder og gjennom heile livsløpet
 • kan nytte kunnskap om helsefremmande og førebyggande arbeid
 • kan nytte kulturkompetanse og kulturforståing i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sjukepleie
 • kan nytte relasjons-, kommunikasjons og rettleiingskompetanse, samt kunnskap om lærings-, meistrings-, endringsprosessar og rettleiing og undervisning av pasientar, pårørande og anna helsepersonell
 • kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid, samt treffe val i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan reflektere over faglege, etiske og juridiske problemstillingar, og justere eigen praksis i si tenesteutøving
 • kan reflektere over eksisterande rutinar og metodar, og ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetodar

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løysingar på individ- og systemnivå
 • kan leie og prioritere oppgåver i sjukepleietenesta
 • kan planlegge og gjennomføre sjukepleie til akutt, kronisk og kritisk sjuke, og menneske med samansette og komplekse behov
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarleg legemiddelhandtering
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasientar og pårørande basert på respekt, medverknad og integritet
 • kan planlegge og gjennomføre målretta tiltak for å redusere uønskte hendingar og variasjon i helsetenesta og tiltak som sikrar trygg overføring av pasientar mellom ulike einingar og nivå i helsetenesta

Videre studier

Du kan ta master- og videreutdanninger hos oss, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for. Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg til jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, operasjons- eller intensivsykepleier.

Du kan også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

Karrieremuligheter

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 •  sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Alle utdanninger innen