Bachelor i radiografi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Radiografar arbeider med røntgenbilde av kroppen for å kunne oppdage og behandle eller lindre sjukdom og lidingar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På radiografutdanninga lærer du korleis du skal utføre undersøking med røntgen, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og ultralyd.

Pasientbehandling og omsorg er også ein viktig del av studiet. Ein radiograf må kunne ta hand om pasientar i ulike situasjonar og fasar i livet. Radiografar arbeider sjølvstendig og saman med legar og anna helsepersonell. Bilda som radiografen tar, skal gi legane ein god føresetnad for å stille korrekt diagnose og for å gi pasientane riktig behandling.

Studiet er 3-årig og består av hovudemna radiograffagleg biletframstilling og behandling, samfunnsvitskapleg og humanistiske emne og naturvitskaplege emne.

Eksempel på teoretiske fag er strålefysikk, strålebruk / strålevern, anatomi, fysiologi, patologi, pasientomsorg, apparaturlære, undersøkingsteknikkar og forskingsmetode. Sidan strålefysikk og strålevern er ein sentral del av dei naturvitskaplege emna er det ein fordel å ha fordjuping i, eller interesse for, matematikk og fysikk.

Undervisningsopplegg

Studieløpet vekslar mellom teori og praksis. Du lærer gjennom forelesningar, gruppearbeid, ferdigheitstrening, problemløysing relatert til relevante situasjonar i praksisfeltet og sjølvstudium. Utdanninga har eit ny og velutstyrt øvingslokale for bruk til ferdigheitstrening individuelt og i grupper.

Formidling av kunnskap gjennom oppgåveskriving og munnlege framlegg er lagt vekt på, både gruppevis og individuelt. Studentane gis undervisning i å søke den best tilgjengelege kunnskapen og til å bruke denne i både teoretisk og praktisk arbeid.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Ein autorisert radiograf kan arbeide med bildediagnostikk og på stråleterapeutiske avdelingar på sjukehus eller i private institutt. Radiografar kan også undervise, drive med industriell radiografi eller jobbe i firma som produserer radiologisk utstyr.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! I siste semesteret av studiet er det tilrettelagt for at du kan ta ein utvekslingsperiode på tre månader ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det.

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.30 (primær)
48.60 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203701

Lignende utdanninger