Nøkkelinformasjon

Studiested

Haugesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • 30.90 (primær)
 • 39.00 (ordinær)

Studieplasser

97

Søknadskode (SO)

203404

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta. I tillegg til ein brei økonomisk og administrativ kompetanse, får du spisskompetanse innanfor ei fagretning du vel sjølv.

Du har fag innan 

 • bedriftsøkonomi og rekneskap
 • leiing, organisasjon og administrasjon
 • metode
 • samfunnsøkonomi
 • etikk, samfunnsansvar og berekraft

I 3. studieår vel du valemne og skriv bacheloroppgåve.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, diskusjonar, seminar og rekneverkstad. Du arbeider med oppgåver både individuelt og i grupper.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Dei emna som er inkludert i bachelorprogrammet skal samla bidra til at studentane oppnår følgjande læringsutbytte på programnivå, satt opp i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innafor det økonomisk-administrative fagområdet, deriblant:
 • korleis kapitalmarknadene og verdipapir fungerer, korleis verksemder vert finansiert, korleis investeringar vert vurdert
 • korleis økonomiske styringsverktøy vert brukt og korleis rekneskap vert utarbeida, rapportert og analysert
 • korleis verksemder utviklar og iverkset strategiar, korleis dei vert organisert og leiia, samt korleis produkt og tenester vert marknadsført og posisjonert.
 • korleis marknaden fungerer, korleis konsumenter og produsenter gjer sine val og korleis desse vert påverka av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammevilkår
 • korleis verkesemder vert starta, utvikla og endra i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som til dømes berekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellen si verknad for arbeids-og næringsliv
 • korleis verksemder utøver sin aktivitet på ein etisk forsvarlig måte slik at dei ivaretar sine interessentar og samtidig fremmer FN sine berekraftsmål
 • har grunnleggjande kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitskapelig metode, samt forstår korleis metodiske verktøy vert brukt i samband med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til fagområda sin historie, tradisjonar, egenart, plass i samfunnet, samt forsnings-og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan nytte faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og grunngje sine val, deriblant:
 • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
 • analysere økonomisk-administrative problemstillingar ved hjelp av egna teori og empiriske metodar
 • gjere ei kritisk vurdering av usikkerheit ved eigne analyser
 • evnar å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan nytte arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvensar av slutningar
 • kan nytte ulike faglige perspektiv og teoretiske tilnærmingar for å forstå korleis verksemdar fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og berekraftshensyn i verksemda sin forretningsmodell og praksis

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er medviten sine eigne verdiar og korleis desse verkar inn på eigen aktivitet og slutningar
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår korleis problemstillingar, prosessar og slutningar verkar inn på ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å gje innspel til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • har grunnlag for å operere i ein internasjonalt arbeidsmarknad
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområde
 • har grunnleggjande forståelse av IT- systemer og -prosessar, og korleis desse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremje verksemdas innovasjons- og omstillingsevne i ein omskifteleg arbeidsmarknad.

Videre studier

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing e

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning kan du jobbe som fagperson eller rådgivar innan mellom anna bank og forsikring, shippingrelatert verksemd, forretningsverksemd eller offentleg forvaltning.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Les meir om å dra på utveksling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen