Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Haugesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Har du fagbrev som matros eller fiskar, og ønskjer å bli dekksoffiser? Med bachelor i nautikk Y-veg fortel du næringa at du har hatt praksis i forkant av studiet, og at du etter fullført studium er svært godt rusta for den jobben du skal gjere.

Nautikkutdanninga på campus Haugesund er ei praksisnær leiarutdanning som er solid forankra i eit av dei sterkaste maritime områda i Noreg. Vi har eit tett samarbeid med den lokale næringa og våre ferdigutdanna studentar er dei første som blir vurdert for kadettjobbar i desse reiarlaga.

Du lærer å

 • planlegge og gjennomføre ein seglas i ulike farvatn, og bruke ulike instrument og system knytt til dette
 • administrere og leie mannskapet om bord
 • utføre oppgåver om bord på ein trygg måte for mannskapet, skipet og omgjevnadane
 • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
 • planlegge og vurdere risiko

Undervisningsmåtar

Du skal være godt rusta for yrkeslivet som møter deg etter studiane. Derfor er vi oppteken av at du får innblikk i arbeidslivet gjennom heile utdanninga.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, praktiske øvingar, oppgåveløysing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Ein viktig del av utdanninga er simulatorøvingar. Vi har eit toppmoderne simulatorsenter ved campus Haugesund der du kan omsetje teori til praksis og samstundes bli kjend med utstyret du skal bruke i jobben.

Du har forelesarar med god kjennskap til bransjen, og fleire seglar framleis som dekksoffiserar. Slik sikrar vi at dei teoretiske perspektiva står i samanheng med verkelegheita.

I nokre emne er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg eit godt språkleg grunnlag for framtidig jobb i ein internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange samanhengar.

Undervisningsopplegg

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Når du har fullført nautikkstudiet, har du følgjande totale læringsutbyte:
 

Kunnskap:

Kandidaten:

 • Har inngåande kunnskap i nautiske emne i tråd med regelverket i STCW 78 med tillegg, regel II/1 og II/2, seksjon A-II/1 og A-II/2, samt tabellane A-II/1 og A-II/2.
 • Har eit heilskapleg perspektiv på det nautiske fagområdet, med kunnskap om fagområdet si historie og tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.
 • Har brei kunnskap om nasjonalt og internasjonalt maritimt regelverk relatert til operasjon og drift av skip.
 • Har brei kunnskap om ulike metodar, teoretiske perspektiv og problemstillingar relatert til maritim sikkerheit og leiing.
 • Har kunnskap innan matematikk, naturvitskap og maritim engelsk relatert til operasjon og drift av skip.
 • Har inngåande kunnskap om å innhente relevant informasjon og løyse problemstillingar ved bruk av grunnlagsfag som matematikk, fysikk, kjemi og metodefag i kombinasjon med nautiske emne som navigasjon, last, sikkerheit og leiing.
 • Har inngåande kunnskap om dekksoffiseren si rolle i samfunnet.
 • Kjenner til relevant forskings- og utviklingsarbeid, vitskapeleg metodikk, verktøy og arbeidsmåtar i det maritime fagområdet.
 • Er i stand til å oppdatere kunnskapen sin, til dømes gjennom litteratursøk, kontakt med ulike fagmiljø og revisjon av eigen praksis.
 • Har grunnleggjande kunnskap om innovasjonsprosessar som medverkar til utvikling av maritim næring.

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • Kan sjå dei ulike fagområda i samanheng, slik at han/ho kan nytte kunnskap og ferdigheiter frå fleire fag på ei problemstilling.
 • Kan med bakgrunn i kunnskapane som er tileigna i studiet, og relevant forskings- og utviklingsarbeid reflektere rundt og vurdere teoretiske, praktiske og tekniske problemstillingar knytt til operasjon og drift av skip, og er i stand til å gjere grunngjevne val.
 • Kan nytte kunnskapane frå grunnlagsfaga på eit bredt spekter av maritime problemstillingar.
 • Kan nytta ulike metodar og verktøy, inkludert simulator, for å operere skip trygt og effektivt.
 • Er i stand til å leie operasjonar om bord i skip på norsk og engelsk.
 • Kan arbeide sjølvstendig og i team.
 • Har innsikt i og kan reflektere over eigen fagleg utøving, og justere denne under rettleiing.
 • Kan forhalde seg til og kommunisere med personell fra andre faglege retningar og med annan nasjonalitet.
 • Kan nytte relevant fagterminologi og andre maritime uttrykksformer.
 • Kan finne, halde seg kritisk til, nytte og vise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff, samt framstille og drøfte dette slik at det belyser ei problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Innehar det teoretiske grunnlaget i tråd med STCW 78 med tillegg regel II/1 og II/2 til å gjennomføre kadettpraksis.
 • Har problemforståing i fagområde som navigasjon, last, sikkerheit og leiing.
 • Er medviten samfunnsmessige, miljømessige og etiske utfordringar relatert til maritim verksemd, og evnar å sjå kunnskapen i samanheng med si rolle om bord eller i landbasert verksemd.
 • Kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt, aleine eller saman med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle maritim fagkunnskap, teoriar og problemstillingar til ulike målgrupper, skriftleg og munnleg, på norsk og engelsk.
 • Kan bidra i tverrfagleg arbeid og kan tilpasse eigen fagleg utøving og teameigenskapar til den aktuelle arbeidssituasjonen og arbeidstilhøva.
 • Deltar aktivt i faglege diskusjonar og er i stand til å dele kunnskapane og erfaringane sine med andre, for på denne måten å bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar i det maritime fagfeltet.
 • Har utvikla eit grunnlag for utvikling av analytisk evne og vilje, samt tileigna seg teoretiske kunnskapar til å fortsetje studier på masternivå i inn- og utland.

Videre studier

Du blir kvalifisert for å søke opptak til relevante masterstudium i inn- og utland. Eksempel kan vere Master of Maritime Operations ved HVL og International Shipping ved Plymouth University i England.

Karrieremuligheter

Etter utdanninga må du fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første dekksoffisersertifikat. Vi har forpliktande samarbeidsavtalar med mange lokale reiarlag. Dette gjer at du kjem tett på den maritime næringa i ei tidleg fase av studiet.

Når du er ferdig med kadettida, kan du søke styrmannsjobb om bord på båt. Du er også kvalifisert til å søke relevante jobbar på land, for eksempel i reiarlag, alle typar maritime verksemder, klassifikasjonsselskap eller Sjøfartsdirektoratet, for å nemne noko.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Nautikk

Alle utdanninger innen