Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Haugesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du tatt toårig maritim teknisk fagskule og ønskjer å ta ei praksisnær leiarutdanning ved sidan av jobben din? Maritime management er ei skreddarsydd overgangsordning frå fagskule til bachelor som gir deg brei fagkunnskap og gjer deg attraktiv som sjøoffiser om bord i alle typar skip eller i den landbaserte delen av den maritime næringa.

Studiet er eit samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet. Innhaldet i studiet er utarbeidd på bakgrunn av innspel frå maritimt næringsliv frå heile landet og tidlegare fagskuleutdanna.

Gjennom studiet lærer du mellom anna om

 • informasjonsteknologi i den maritime sektoren
 • økonomi og logistikk
 • organisasjon og leiing
 • risiko- og kvalitetsleiing
 • prosjektleiing
 • forskingsmetode og akademisk skriving

Studieprogrammet går på deltid over fire år, og er tilpassa deg som er i jobb.

Undervisningsmåtar

Studiet er nettbasert med to-tre samlingar på to til fire dagar i kvart semester. Samlingane vil bli fordelt tilnærma likt på kvar av dei fire utdanningsinstitusjonane. Du må sjølv dekke reise og opphald i samband med samlingane. Undervisninga på samlingane blir tatt opp slik at du skal kunne følgje dei sjølv om du ikkje har mogelegheit til å delta fysisk.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, seminar, praktiske øvingar, ulike former for individuelt arbeid og gruppearbeid, bedriftsbesøk, rettleiing med meir. Mellom samlingane er det lagt opp til sjølvstudium, og for nokre emne vil det også vere einskilde nettøkter.

Før, mellom og etter samling vil du ha kontakt med emneansvarleg, forelesarar og medstudentar ved hjelp av ulike digitale verktøy.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • Har brei kunnskap om maritim IT, systema om bord, ulike grader av automatisering og utfordringar knytt til IT-tryggleik
 • Har brei kunnskap om maritim økonomi og logistikk
 • Har brei kunnskap om risikostyring og kvalitetsleiing
 • Har brei kunnskap om organisasjon og leiing, inkludert prosjektleiing
 • Har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innan maritim management
 • Er kjent med forskings- og utviklingsarbeid knytt til maritim management
 • Kan oppdatere kunnskapen sin innan fagområdet, mellom anna gjennom litteratursøk, kontakt med ulike fagmiljø og revisjon av eigen praksis
 • Har eit heilskapleg perspektiv på maritim management, og kjennskap til den maritime næringa si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • Har grunnleggjande kunnskap om innovasjonsprosessar som medverkar til utvikling av maritim næring

FERDIGHEITER

Kandidaten

 • Kan sjå dei ulike fagområda under maritim management i samanheng, og kan på denne måten nytta kunnskap, ferdigheiter og kompetanse frå fleire område på ei problemstilling
 • Forstår dei ulike systema om bord, styrker og manglar, kjenner til utfordringar knytt til IT-tryggleik og kan nytte IT-teknisk kompetanse til å vere med og sikre ulike system
 • Forstår dei ulike systema om bord, deira styrker og manglar, og kjenner til utfordringar knytt til IT-tryggleik
 • Kan leie eit prosjekt og nå målsettingane for prosjektet i tråd med budsjettramma
 • Forstår oppbygginga av organisasjonar, og kan nytta relevante organisasjons-, motivasjons- og leiingsverktøy
 • Kan nytta fagleg kunnskap frå maritim management og grunnlagsfag, eigne erfaringar og relevante resultat frå forsking og utvikling, på praktiske og teoretiske problemstillingar og ta grunngjevne val
 • Kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • Kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og leggje dette fram slik at det synleggjer ei problemstilling knytt til maritim management
 • Kan nytte relevante faglege verktøy, teknikkar og uttrykksformer frå maritim næring

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar innan tema som maritim IT, organisasjon og leiing, prosjektleiing, risikostyring og kvalitetsleiing
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekk seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar til ulike målgrupper på både engelsk og norsk
 • Kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn frå fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar i det maritime fagfeltet
 • Har utvikla eit grunnlag for utvikling av analytisk evne og vilje, og tileigna seg teoretisk kunnskap til å fortsetje med studium på masternivå i inn- og utland

Sjå emneskildringane for utfyllande informasjon om emna som inngår i studieprogrammet.

Videre studier

Du kan bygge på utdanninga di med relevante masterstudium i inn- og utland. Med en master i maritime operasjonar frå HVL får du spisskompetanse innan leiing, styring, maritim IT og andre tema som er svært etterspurd i den maritime sektoren.

Karrieremuligheter

Bachelor i maritime management, gjerne kombinert med sjøoffisersertifikat, gjer deg attraktiv som sjøoffiser om bord i alle typar skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil også vere attraktiv i den landbaserte delen av den maritime verksemda. Utdanninga gjer det mogeleg å ta vidareutdanning på universitet og høgskular.

Utveksling

Vil du studere utanlands? I haustsemesteret på fjerde året er det tilrettelagt for eit studieopphald i utlandet.

Du kan blant anna reise til:

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Nautikk

Alle utdanninger innen