Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 44.10 (primær)
 • 48.30 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203310

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du nysgjerrig på naturen og ønskjer å påverke utforming av tettstadar og forvaltning av landskap? Med ein bachelor i landskapsplanlegging kan du vere med på å gjere omgjevnadane våre grønare, og planlegge og vurdere inngrep.

Du studerer i vakker vestlandsnatur, i eit fagmiljø som er blant dei fremste i landet.

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og kombinerer kunnskap om natur med forvaltnings- og planleggingsemne, inkludert landskapsarkitekturfag.

Gjennom studiet lærer du:

 • om naturmangfald og kulturmiljø
 • om økologiske samanhengar i landskapet
 • å vurdere estetiske og økologiske konsekvensar av landskapsinngrep
 • å bruke digitale kart og andre elektroniske verktøy
 • å planlegge og forvalte tettstader og landskap

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

Undervisningsmåter

Undervisninga omfattar forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • dei viktigaste sidene ved landskaps- og arealplanlegging, kjenne til korleis planprosessar føregår, og vite korleis ein nyttar plan- og bygningslova i fysisk planlegging.
 • eigenskapane til landskapet sett i ulike skalaer, korleis dei ulike landskapa utgjer ein heilskap, og korleis endringar vil påverke heilskapen.
 • korleis ein utformar grøntareal i rurale og urbane område med bruk av hageplanter og naturleg vegetasjon.
 •  om dei viktigaste økologiske prosessane i landskapet med særleg vekt på landskaps- og vegetasjonsøkologi.
 • forvaltning og skjøtsel av kulturlandskap og korleis ein kan sikre det biologiske mangfaldet i kulturlandskapet.
 • kulturminne og lovgrunnlaget for vern og forvaltning av kulturminner.

Ferdigheiter

Studenten skal:

 • kunne anvende digitale verktøy slik som geografiske informasjonssystem (GIS) i landskapsplanlegging.
 • kunne utføre statistiske analyser.
 • kunne utføre landskapsanalyser.
 • kunne vurdere landskapsinngrep og korleis dei påverkar økologiske prosessar og estetiske verdiar i landskapet.
 • kunne utføre risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS analyse) og konsekvensanalysar.
 • ha innsikt i det juridiske grunnlaget for fysisk planlegging og kunne anvende lovgrunnlaget i plansamanheng.
 • kunne meistre referansehandtering, siteringsteknikk og kjeldekritikk.

Generell kompetanse

 • Kan gjennomføre landskapsplanlegging for offentleg og privat sektor forankra i eit breitt miljøfagleg kunnskapsgrunnlag og basert på god innsikt i landskapsarkitektur.

Videre studier

Du kan bygge på bacheloren din med Master in Climate Change Management eller Master i Areal og eigedom ved HVL.

Med fullført bachelorgrad blir du også kvalifisert til andre masterstudium i Noreg og utlandet.

Karrieremuligheter

 • Arealplanlegging i kommunal, fylkeskommunal og statleg sektor, til dømes Statens vegvesen og NVE
 • Plan-, analyse- og utgreiingsarbeid i privat sektor, t.d. ingeniør- og konsulentfirma
 • Landskapspleie og forvaltning av natur- og kulturmiljø

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor