Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203028

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Streamar du podcast på bussen eller tvitrar på hyttetur? På dette studiet lærer du mykje om korleis det er mogeleg.

Er du nysgjerrig på teknologien som held deg "online" heile dagen? Har du lyst til å vidareutvikle løysingar innan alt frå framtidas mobilnettverk, smarte private- og industrielle system til smarte omsorgstenester? Då bør du sjå nærare på kva dette studiet kan lære deg!

Cyberfysisk nettverksteknologi omfattar design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem. Ein cyberingeniør meistrar dei teknologiske utfordringane knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

Som cyberingeniør får du moglegheit til å designe kommunikasjonsløysingar for sensornettverk eller bli driftsansvarleg for bedriftsnettverk. I studiet får du kunnskap om dei fysiske føresetningane for overføring av data, kjennskap til protokollar for svitsjing og ruting i nettverk, metodar for sikring av god tenestekvalitet og høg datasikkerheit.

Studiet dekkjer sentrale område innan nettverksteknologi, informasjonssystem, datakommunikasjon, samt sikring av data og infrastruktur. Studiet omfattar også element frå Cisco Networking Academy som gjer grunnlag for særs anerkjende internasjonale sertifiseringar som Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA-Security (CCNA-Sec) og Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Undervisningsmåtar

Høgskulen har eit moderne kommunikasjonslaboratorium som er utgangspunktet for teoretisk og praktisk tileigning av kompetanse og kunnskap. Undervisninga er ofte ein kombinasjon av forelesingar og praktisk arbeid i klasserom og laboratorium.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir til vanleg utført i grupper, og ofte i samarbeid med næringslivet.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i cyberfysisk nettverksteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, metoder og verktøy innenfor elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om oppbygging og administrasjon av cybernettverk, programmering av nettverksenheter, grunnleggende nettverksssikkerhet, signalbehandling, mikrokontrollprogrammering, trådløs og optisk kommunikasjon. I tillegg har kandidaten kunnskap om elektriske og magnetiske felt, kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer, og kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv innen elektrofaget generelt og kommunikasjon i cybernettverk spesielt.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder elektromagnetisme - og relevante samfunns- og forretningsfag og om hvordan disse integreres i elektrofaglig problemløsning. Kandidaten kjenner til elektroteknologiens historie og utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet.
 • Kandidaten har kunnskap om samfunnsmessige, miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av elektrotekniske installasjoner og nettverksteknologier.
 • Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen elektrofaget.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende og bearbeide sin kunnskap for å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske oppgaver på en systematisk måte.
 • Kandidaten har digital kompetanse, kan arbeide med relevante problemstillinger og behersker aktuelle metoder og verktøy. Dette omfatter planlegging, design og implementering av cybernettverk, konfigurering av nettverksenheter så som rutere og svitsjer, planlegging av trådløse nettverk, moderne programvareutvikling, programmering for mobile plattformer.
 • Kandidaten behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevant utstyr, instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten kan finne og forholde seg kritisk til relevant informasjon, bruke og henvise til fagstoff slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.
 • Kandidaten kan bidra med kvalitetssikring ved utvikling av produkter, systemer og løsninger, samt utarbeide og analysere helse-, miljø-, og sikkerhetstiltak for disse.

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking, kontakt med fagmiljøer, brukere, kunder og andre interessenter og gjennom praksis.

Karrieremuligheter

Som ferdigutdanna cyberingeniør har du eit godt utgangspunkt for ei vellukka karriere. Ein cyberingeniør deltar i utviklinga av løysningar innan Internet of Things (IoT), moderne industriproduksjon, droneteknologi, autonome fartøy, med meir. Mange finn gode jobbar innan planlegging, drift og vedlikehald, både for operasjonell teknologi og informasjonsteknologi. Bedrifter innan alt frå industri, olje- og gassindustri, mobilnett, IKT, smarte heimar, miljøovervaking og helse/omsorg har bruk for deg som nyutdanna cyberingeniør.

Studiet gjer deg både eit godt teoretisk grunnlag og praktisk erfaring som gjer deg ettertrakta i ein framtidsretta marknad.

Dei siste ti åra er ei rekke kandidatar utdanna til spennande og relevante jobbar i Equinor, Telenor, Cisco, Siemens, TV2, ABB, Atea, Eltel, Avinor, Relacom, Norce og offentlege etatar som til dømes Helse Vest.

Utveksling

Utdanninga samarbeider med utdanningsinstitusjonar, mellom anna i New Zealand, USA, Danmark og Spania. Om du ønskjer, kan det leggast til rette for å ta bacheloroppgåva i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen