Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203469

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du interessert i klimaendringar, naturkatastrofar og endringar i landskapet rundt deg? Det er eit stort behov for geologar med kompetanse på farar som skred, flaum, tsunami og ustabile grunnforhold.

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen rundt Sogndal som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

Gjennom studiet lærer du

 • om geologi og geologiske prosessar som skaper både jordas indre og landskapet på overflata
 • om geofarer som skred (i fjell og lausmassar), flaum, jordskjelv og tsunami , samt korleis desse kan avdekkast og overvakast
 • om klimaendringar, brear og snøskred
 • om geologiske ressursar som mineral, vatn, olje og grunnvarme
 • å bruke geologiske verktøy som kart, GIS, GPS og geofysiske metodar
 • å lage geologiske kart (skredfare, lausmassar, grunnfjell og strukturar i fjell)

Undervisningsmåter

Vi har forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi byrjar på neste emne.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

I mange jobbar vil det vere ein fordel med masterutdanning i geologi/ geofag. Med bachelor i geologi og geofare er du kvalifisert til masterstudium i geologi, geofag eller geografi både i Noreg og utlandet.

Du kan også bygge på bach

Karrieremuligheter

Eksempel på potensielle arbeidsgivarar:

 • Statlege etatar: NVE, Statens Vegvesen, Bane Nor, Statkraft, Statnett, NGU
 • Konsultentselskap: Aslpan Viak, COWI, Multiconsult, Norconsult, Sweco, Rambøll, Skred AS, Geovita, Golder, Mannvit, NGI
 • Planleggarstillingar i kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen
 • Entreprenørselskap: Contexo, Mesta, Veidekke

Les om geologyrket på utdanning.no.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen