Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • 51.60 (primær)
 • 56.20 (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

203703

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Fysioterapeuter møter menneske i alle aldre, med ulike gradar av funksjonsnedsettingar. Endringer i befolkninga, samfunnsutvikling og reformar i helsevesenet stiller nye krav og gir fysioterapeutar stadig nye utfordringar.

Som fysioterapeut jobbar du med kropp og bevegelse i eit helseperspektiv. Eit overordna mål er å legge til rette for tiltak som stimulerer og lar menneske utnytte sine ressursar. Fysioterapi er retta mot individ, grupper og miljø, og kan vere av helsefremmande og sykdomsforebyggande, behandlande eller habiliterande/rehabiliterande art.

Målet med fysioterapi er å utvikle, gjenvinne eller vedlikehalde den enkelte si funksjonsevne og å skape betre forhold for helse og livsutfolding. Fysioterapi er eit praktisk yrke med krav til akademisk kompetanse. Fysioterapeutar samarbeidar ofte med tilsette i andre instansar og med ulike yrkesgrupper.

For å bli godkjent som fysioterapeut må du arbeide eitt år som turnuskandidat etter godkjent bachelorstudium, og deretter søkje autorisasjon hos Helsedirektoratet. Turnusåret er lønna.

Arbeids- og undervisningsformer i studiet er forelesninger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid, prosjektarbeid og sjølvstudier, organisert individuelt, i gruppe, muntleg eller skriftleg.

Undervisningsopplegg

 • Første studieår: 1 + 3 veker observasjonspraksis.
 • Andre studieår: 11 veker i kommunehelseteneste / fysikalsk institutt og 1 veke innan helsefremmande/førebyggjande verksemd.
 • Tredje studieår: 10 veker i spesialisthelsetenesta.

I alle tre åra vil det også vere pasientdagar. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:
Kandidaten…

 • har bred kunnskap om kroppens struktur, funksjon og utvikling som forutsetning for helse, aktivitet, deltakelse og mestring
 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom helse og sykdom, og hvordan utdanning, arbeid og levekår kan påvirke individet
 • kjenner til ulike perspektiver på helse og sykdom, kropp, bevegelse og funksjon
 • har bred kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og betydningen av meningsfylt aktivitet og arbeidsdeltakelse har for helse
 • har bred kunnskap om faktorer som kan fremme og hemme bevegelsesutvikling, -læring og –kontroll, og hvilken betydning dette har for funksjon og funksjonsendring
 • * har kunnskap om helsetjenestens organisering, oppgaver og lover og regler som styrer fysioterapeuters virksomhet, samt politiske prioriteringer, beslutningsprosesser på ulike nivå
 • * kjenner til hjelpemidler og hjelpemiddelformidling, og egnet velferdsteknologi for å fremme funksjon og deltakelse, både på individ- og systemnivå

Ferdigheter:
Kandidaten…

 • kan undersøke og behandle pasienter, i ulike livsfaser, med ulike funksjonsproblemer, smertetilstander og livsutfordringer
 • kan analysere, tolke og forholde seg kritisk til undersøkelsesfunn, stille kliniske diagnoser som grunnlag for tiltak, og vurdere behov for å henvise videre
 • * kan planlegge og gjennomføre tiltak i helsefremmende, forebyggende hensikt
 • kan planlegge, gjennomføre og koordinere habiliterings-/rehabiliteringsprosesser, utarbeide og følge opp individuelle planer i samarbeid med pasienter, pårørende og andre aktører
 • kan kartlegge miljøfaktorer og vurdere risiko for uønskede hendelser som virker inn på menneskers funksjon og helse
 • *kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse til å forstå, motivere og samhandle med brukere, pasienter, og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • * kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige og etiske problemstillinger og kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver
 • kan tilegne seg ny kunnskap, gjøre faglige vurderinger og prioriteringer, fatte beslutninger og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • *har innsikt hvordan egen og andres kompetanse kan anvendes i tverrprofesjonelt samarbeid for å utvikle et brukertilpasset tjenestetilbud på ulike tjenestenivå
 • har innsikt i individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg, kan opptre faglig forsvarlig og vise respekt og empati i møtet med pasienter/brukere og pårørende
 • har innsikt i fysioterapifagets historie og utvikling, utviklingstrekk i samfunnet og fysioterapiprofesjonens samfunnsoppdrag
 • kan anvende kunnskap om klinisk resonnering til å dokumentere, kvalitetssikre, evaluere og formidle fysioterapeutisk praksis tilpasset ulike målgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre fysioterapivirksomhet i tråd med gjeldende lovverk
 • *kan planlegge og delta i tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser og benytte disse i utvikling av eget fagområde

Videre studier

Bachelor i fysioterapi kvalifiserer for opptak til vidare studium og til mastergradsstudium, blant anna tilbyr høgskulen mastergrad i klinisk fysioterapi. I dei fleste tilfelle må turnusteneste gjennomførast før man kan søkje opptak til mastergradstudia.

Karrieremuligheter

Saman med ett år godkjent turnusteneste, gir bachelor i fysioterapi deg rett til å søkje om autorisasjon som fysioterapeut. Som fysioterapeut kan du arbeide i kommunal helseteneste, på sjukehus og institusjonar, i bedriftshelseteneste eller i private fysikalske institutt, eller i organisasjonar som f.eks. idrettslag.

Fysioterapeutar kan også arbeide i forvaltninga, for eksempel hos fylkeslege, helsetilsyn eller i eit departement.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerar! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter frå heile verda.

Vi har avtaler med institusjonar over heile verda: Europa, USA, Australia og Afrika. Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Du kan velje mellom å ta eitt av praksisopphalda i utlandet eller å ta eit heilt semester med teoretiske fag eller ein kombinasjon av dei to.