Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • 33.70 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203835

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Stadig større produksjon og bruk av fornybar energi har skapt eit behov for personar med tverrfagleg kompetanse innan teknologi, miljø, arealplanlegging og økonomi. Ein bachelor i fornybar energi gir deg denne kompetansen.

Utdanninga gir deg ein heilskapleg og tverrfagleg kompetanse med vekt på grunnleggande kunnskap om energiteknologi, økonomi, miljø og arealplanlegging.

Gjennom studiet lærer du:

 • om energisystemet og teknologi knytt til produksjon, distribusjon og bruk av energi
 • om fornybare energikjelder som bioenergi, vindenergi, vasskraft og solenergi
 • å analysere miljøkonsekvensar ved produksjon og bruk av energi
 • å gjennomføre konsesjonssøknader for energiselskap

For at du skal komme tett på fagfeltet du utdannar deg til, reiser vi på ekskursjonar og feltarbeid. Du møter også folk frå energibransjen gjennom gjesteforelesingar.

Undervisningsmåter

Undervisninga omfattar forelesingar, lab- og feltarbeid, gruppe- og prosjektoppgåver og seminar.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen, med avsluttande eksamen, før vi begynner på neste emne.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Ved fullført bachelorgrad i fornybar energi vil studentane: 

Kunnskap

Ha kunnskap om 

 • energiressursar, -teknologiar og aktørar som dannar Noregs energisystem 
 • fornybar teknologiutvikling og innovasjon 
 • dagens økonomiske, politiske og administrative situasjon og deira påverknad/verkemiddel/prosessar knytt til omstilling til låg-utslepps-samfunn 
 • dei viktigaste sidene ved arealplanlegging, og vite korleis ein bruker plan- og bygningslova i fysisk planlegging, f.eks. ved utbyggingar knytt til fornybar energi, og korleis utbyggingar påverkar landskap og miljø 
 • sentrale vitskapelege kvalitative og kvantitative metodar brukt til analysering og vurdering av fornybar energi frå ulike disiplinar og akademisk skriving, medrekna kritisk kjeldebruk  

Ferdigheiter 

Studenten kan 

 • berekne ulike grunnleggande tekniske- og energetiske- parametrar knytt til  energisystem 
 • vurdere den økonomiske lønsemda til prosjekt innan fornybar energi og kunne evaluere ein del av dei samfunnsøkonomiske konsekvensane 
 • bruke teoriar og omgrep på verkelegheitsnære problemstillingar/case knytt til fornybar energi 
 • vurdere kva føresetnader, muligheiter og avgrensingar som gjeld for innsamling av data og analysere data ved hjelp av ulike metodar og programvare 
 • samle data- og dokument-grunnlag til konsesjonssøknader og planleggings- og reguleringsplanar, samt analysere eksisterende søknader/planar i konteksten til lov- og regelverk knytt til utbygging av fornybar energi-prosjekt  
 • søkje fram kunnskapskjelder av høg kvalitet i nasjonale og internasjonale fagdatabasar, samt meistre referansehandtering  

Kompetanse 

Studenten 

 • har grunnleggande tverrfagleg kompetanse om fornybar energi si rolle i samfunnet og samspel med den fysisk verda på ulike nivå, og  
 • kan løyse enkelt- og tverrfaglege problemstillingar knytt til noverande og framtidig bruk av fornybar energi 

Emneomtalane gjev nærare informasjon om læringsutbyte. 

Videre studier

Du kan bygge på bacheloren din med Master in Climate Change Management ved HVL.

Du blir også kvalifisert til ei rekke andre masterstudium i Noreg og i utlandet.

Karrieremuligheter

 • Miljørådgivar-, saksbehandlar- og planstillingar i det offentlege.
 • I kommunar/fylkeskommunar/direktorat/konsulentfirma (mellom anna med konsekvensanalysar).
 • Rådgivarstillingar på kommunalt og fylkeskommunalt nivå (arbeid med klimaplanar, analysearbeid, konsesjonsbehandling med meir).
 • Energiselskap med oppgåver innan konsesjonsprosessar, økonomiske vurderingar og grunneigarkontakt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. eller 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor