Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • 45.20 (primær)
 • 49.20 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203700

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som ergoterapeut arbeider du med menneske i alle aldrar som på grunn av sjukdom, skade eller andre utfordringar har vanskar med å meistre daglege aktivitetar og delta i samfunnet.

Ein ergoterapeut skal fremme deltaking i meiningsfulle aktivitetar ved å gjere bruk av kunnskap og ferdigheiter om korleis samspelet mellom person, aktivitet og miljø påvirkar aktivitetsutføringa. Aktivitets- og funksjonsanalyse, metodisk og terapeutisk bruk av aktivitet, trening, rettleiing, og tilrettelegging av omgjevnader og/eller aktivitet inngår i arbeidsoppgåvene til ergoterapeuten.

Som ergoterapeut arbeider du for å fremme helse, meistring, deltaking og livskvalitet. Dette krev at du har kunnskap om mellom anna psykologi, anatomi, fysiologi, sjukdomslære, etikk, pedagogikk, kommunikasjon og andre relaterte tema.

Utgangspunktet til ergoterapeutar ligg i mennesket sitt behov for å vere i aktivitet. Du vil vere nøkkelpersonell innan kvardagsrehabilitering, og skal tilrettelegge for at ein person eller ei gruppe kan fungere best mogleg i kvardagen.

Gjennom utdanninga lærer du:

 • å vurdere menneske sin funksjon, aktivitetsutføring og omgjevnader
 • korleis du brukar tiltak som behandling, opptrening, tilpassing av omgjevnader eller tekniske hjelpemiddel som trengst i heim, arbeid, skule og fritid
 • Du har undervisning knytt til rehabilitering, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, universell utforming, nevrologi, kroniske sjukdommar og grunngiving for intervensjon

Undervisningsformene vekslar mellom forelesingar, basisgruppearbeid, ferdigheits- og simuleringstreningar og seminar.

Undervisningsopplegg

 • 1. studieår: 3 dagar (introduksjonsveke) + 7 veker
 • 2. studieår: 11 veker
 • 3. studieår: 11 veker

Du må rekne med reising i fleire av praksisperiodane. Vi har praksisplassar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder.

Her finn du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap: Kandidaten…

 • har bred kunnskap om aktivitetsanalyse og sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi, og om betydningen av aktivitet for personers deltakelse, helse og livskvalitet
 • *har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsprosesser og -metoder som fremmer aktivitet og deltakelse, herunder kunnskap om relevant lovverk, brukermedvirkning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltakelse, samt bred kunnskap om ergoterapeuters tilnærming innen rehabilitering, habilitering og palliasjon
 • har bred kunnskap om bomiljø, universell utforming, ergonomi og tilrettelegging av omgivelsene, herunder arbeidsplass, og om hvordan tilrettelegging, teknologi og hjelpemidler kan fremme personers aktivitet, deltakelse og helse
 • *har kunnskap om rettigheter, helsepolitikk, folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid, og om hvordan sosiale og helsemessige problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse, for å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • *har kunnskap om forskningsprosessen, forskningsetikk, vitenskapsteori og kunnskapsbasert praksis som metode, og hvordan slik kunnskap, innovasjon og prosjektarbeid har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi

Ferdigheter: Kandidaten…

 • kan beherske aktivitetsanalyse og ergoterapeutiske arbeidsprosesser, og anvende faglig kunnskap og aktiviteter metodisk for å vedlikeholde eller fremme aktivitetsutførelse, ferdigheter, vaner og roller
 • *kan identifisere, reflektere over og anvende terapeutisk og etisk kompetanse, og forholde seg til relevant lovverk, i møte med brukere, pasienter, pårørende og relevant personell, for å fremme aktivitet og deltakelse
 • *kan anvende faglig kunnskap om meningsfull aktivitet i terapeutisk samhandling med personer i alle livsfaser som gjennomgår habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon, inkludert personers og pårørendes erfaringskompetanse
 • *kan anvende faglig kunnskap om omgivelsenes utforming, bomiljø, ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplass, samt digital kompetanse og egnet teknologi på individ og samfunnsnivå, for å fremme selvstendighet, helse og livskvalitet
 • *kan reflektere over betydningen av sosioøkonomisk status for helse, og anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltakelse og bidra til utvikling av god folkehelse og arbeidsinkludering
 • *kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for profesjonsutøvelsen, og anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse: Kandidaten….

 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
 • * kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål, følge ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer, samt formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • *kan planlegge og gjennomføre tjenester som sikrer personers medvirkning og rettigheter, samt samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
 • kan reflektere over konsekvenser av digitalisering, og samarbeide med andre om utvikling og bruk av velferdsteknologi
 • kan planlegge og gjennomføre samarbeid med relevante aktører, inkludert frivillige og organisasjoner, og bidra til utvikling av god praksis ved å sikre likeverdige tjenester som fremmer inkludering, deltakelse og tilhørighet
 • *kan planlegge og gjennomføre ergoterapifaglige utviklingsprosjekter, og bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Videre studier

Du kan ta ulike master- og videreutdanningar hos oss. Tar du ein master i kunnskapsbasert praksis, får du høve til å ta ein mastergrad innan ditt eige fagområde.

Karrieremuligheter

Ergoterapeutar samarbeider med brukarar av helse- og velferdstenestene. Du kan blant anna arbeide i kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta, NAV, skulehelsetenesta og i bedriftshelsetenesta. I sistnemnde teneste fokuserer ein hovudsakleg på helse, miljø og sikkerheit (HMS), og du kan arbeide som rådgjevar. Ergoterapeutar kan gå inn i andre stillingar òg, som for eksempel miljøterapeut.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. og 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Alle utdanninger innen