Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?

Vi tar ikke opp nye studenter på dette studieprogrammet i 2021.

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, workshops, produksjonsarbeid, individuelt og praksisrelatert arbeid.

Andre studieår har vi en valgfri studietur til utlandet. Du må selv dekke kostnader til reise og opphold. Turen er en unik anledning til å bli kjent med Teater-I-Undervisning gjennom å delta i ulike program, snakke med skuespillere og observere barn og unge i aksjon. Det finnes et alternativt opplegg for de som er forhindret fra å reise. Opplegget omfatter teaterbesøk og møte med ulike teaterpedagoger i Bergen.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført studiet skal ha:

Solide kunnskaper knyttet til:

 • Fagteori og fagbegreper
 • Fagtradisjon og fagdidaktikk
 • Fagets plass i barnehage, skole/kulturskole og kulturliv
 • Lærerrollen og elevrollen
 • Estetikk
 • Etikk
 • Vitenskapsteori og metode

Ferdigheter i:

 • Ledelse og formidling
 • Anvendelse av dramapedagogiske metoder og konvensjoner
 • Spill, improvisasjon, dans, fortellerkunst og regiarbeid
 • Dramaturgisk arbeid med sceniske produksjoner
 • Teaterteknisk arbeid

Generell kompetanse i å:

 • Arbeide ut fra gruppens forutsetning og premisser
 • Analysere (lese, se, tolke)
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig
 • Samspille i varierte sammenhenger
 • Mestre det uforutsette

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert til å undervise i drama og teater i barnehage, grunnskole og kulturskole. Kompetansen er også relevant for andre samfunnsarenaer på felt som museum, flyktning- og innvandrersenter, helse- og omsorgssenter med mer.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og anvendt teater

Alle utdanninger innen