Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

BIOI

Poenggrenser 2020

  • 50.60 (primær)
  • 53.90 (ordinær)

Studieplasser

52

Søknadskode (SO)

203702

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bioingeniøren har ansvar for ein viktig del av pasientomsorga, ved å bidra til å stille riktige diagnosar og overvake ulike former for medisinsk behandling.

Ein bioingeniør handterer og analyserer biologisk materiale, slik som blod, urin og vev ved å ta i bruk til tider avansert instrumentering. Kvalitetssikring av analyseresultat er ein viktig del av det bioingeniørfaglege arbeidet

Bioingeniørar har pasientkontakt ved blodprøvetaking, opplæring og rettleiing av ulike pasientgrupper. Du arbeider sjølvstendig, men samarbeider òg med andre bioingeniørar og anna helsepersonell.

Ved bioingeniørutdanninga får du utvikle medisinske, tekniske og metodiske kunnskapar og ferdigheiter. Du vil òg trene på viktige ferdigheiter som kommunikasjon, formidling og samarbeid.

Undervisningsopplegg

I tillegg til den teoretiske undervisninga og laboratoriekursa, får du rettleia praksisstudiar ved ulike medisinske laboratorium i Helse Vest. Her får du høve til å bli betre kjend med dei ulike medisinske laboratoria si rolle i helsevesenet og med utøving av yrket. Praksis ved medisinske laboratorium vil vere ein del av utdanninga i alle tre studieåra.

Her finn du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Ved HVL kan du ta vidareutdanninga Medisinske laboratorieanalysar. Denne masterutdanninga kan integrerast i ulike masterstudium som master i innovasjon og entreprenørskap ved HVL eller master i helse og s

Karrieremuligheter

Utdanninga kvalifiserer til autorisasjon som bioingeniør i høve til lov om helsepersonell

Som bioingeniør kan du arbeide innan alle typar av medisinske laboratorium, med moglegheit for ytterlegare spesialisering etter ferdig utdanning (spesialistgodkjenning - NITO) . Dei fleste bioingeniørane arbeider i medisinske laboratorium på sjukehus og i primærhelsetenesta, men bioingeniørar er òg kvalifisert til arbeid på laboratorium innan medisinsk industri, miljøretta helsevern, smittevern og medisinsk forsking, dyrevelferd, og forvaltning i offentleg sektor, gjerne innan mat, helse, vatn og avløp.

Utveksling

Som bioingeniørstudent ved HVL, kan du kan søke om å reise til ein av våre internasjonale samarbeidspartnarar for å utføre bacheloroppgåva i 6. semester. I nokre tilfelle kan du utvide utvekslingsopphaldet og i tillegg gjennomføre eksterne praksisstudium ved den samarbeidande utdanningsinstitusjonen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen