Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 39.00 (primær)
 • 43.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Du arbeider med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og deira familiar.

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

I studiet lærer du:

 • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
 • å kommunisere og samhandlar med barn, familiar og samarbeidspartnarar
 • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Du må også vere god på samarbeid og konfliktløysing.

Vi har forelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Undervisningsopplegg

Praksisdelen av studiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Her finn du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten…

 • har brei kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartar, oppgåve- og ansvarsfordeling i velferdsforvaltninga
 • har brei kunnskap om gjeldande norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet
 • har brei kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståing for barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar
 • har brei kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mogelege årsakaforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har brei kunnskap om vurdering og forståing av barns beste og barn og deira familiar sine rettar, mellom desse samiske barn sin rett til eige språk og kultur
 • har kjennskap til relevante fagdebattar, forskings- og utviklingsarbeid på barnevernsfeltet
 • kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde, organisasjon og som helse- og sosialpolitisk felt
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metodar og tiltak innan miljøterapeutisk og anna barnevernsfaglig arbeid
 • har kunnskap om maktforhold og korleis dette påverkar inkludering, ikkje-diskriminering og likestilling, slik at kandidaten medverkar til å sikre likeverdige tenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet

Ferdigheiter:
Kandidaten…

 • kan bruke forskingskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap frå barn, unge og foreldre som grunnlag for ein kunnskapsbasert praksis og utøving av skjønn i møte med utsette barn, unge og deira familiar
 • kan bruke fagleg kunnskap frå born og unge som del av grunnlaget for å sikre deira deltaking og medveknad
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foreldre og andre tenester ved innhenting av informasjon og vurdering av tiltak
 • kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og eiga rolle som yrkesutøvar i møte med barn og familiar, og justere praksis under rettleiing
 • kan bruke fagleg kunnskap om kulturelt mangfald og vise fleirkulturell forståing og kultursensitivitet i tenesteutøvinga
 • kan bruke fagleg kunnskap og lovverk på ein metodisk og vitskapleg måte til fagutvikling, kvalitetsforbetring og tenesteinnovasjon

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og grunngje tiltak og utforme tenester med utgangspunkt i barnets beste, sjølvstendig og saman med andre
 • har innsikt i eigen forforståing, haldningar og verdiar og kva rolle relasjonskompetanse har i barnevernfagleg arbeid
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiar sine rettar og bidra til å sikre likeverdige tenester i eit samfunn prega av mangfald
 • har innsikt i og kan handtere etiske problemstillinger på barnevernsfeltet og i eiga yrkesutøving
 • kan møte barn, unge og familiar i ein utsett livssituasjon med forståing, empati og respekt

Videre studier

Du kan ta ulike master- og vidareutdanningar ved HVL.

Karrieremuligheter

Du kan jobbe innan:

 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakt
 • barnehage og skule
 • flyktningtenesta i kommunar
 • barne- og ungdomspsykiatri

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Alle utdanninger innen